Arxiu d'etiquetes: ambulocetus

Brief evolution of cetaceans

Cetaceans have always called attention to people, either for their spectacular lives, their intelligence or their imposing size. But, do you know which the origin of dolphins and whales is? Do you know how they have evolved? Here, you can discover the answers! 

TERRESTRIAL ORIGIN 

Cetaceans originated in the ancient Tethys ocean, 50 million years ago, from terrestrial mammals that were adapting to the aquatic environment. They have evolved so that they are the dominant group of marine mammals for their species and habitats diversity and their wide distribution in the planet.

Distribució dels continents fa 50 milions d'anys, moment en que varen originar-se els cetacis. A la regió actual del mar Mediterrani és on es trobava el mar de Tethys (Foto: Cuaderno de Cultura Científica)
Continent distribution 50 million years ago, moment in which cetaceans originated. In the nowadays region of the Mediterranean sea is where Tethys ocean were found (Picture: Cuaderno de Cultura Científica).

FROM EARTH TO SEA: THE EVOLUTION OF FIRST CETACEANS

Archaeocetes are the group of primitive cetaceans that lived during the Eocene (34-55 million years ago, mya), which were developing the features to live in the aquatic environment. Among archaeocetes, we find the organism that originated the two nowadays groups of cetaceans, the toothed whales and the baleen whales. We may find 5 families in this group: the Pakicetidae, Protocetidae, Ambulocetidae, Remingtonocetidae and Basilosauridae.

THE PAKICETIDAE

The Pakicetidae lived 50 mya in India and Pakistan, which had an appearance similar to wolf. They presented the nostrils close to the forehead and the eyes in a dorsal position, like crocodiles. The main feature to be classified as cetaceans is the structure of ears because they are adapted to an underwater hearing. In addition, they have dense bones to walk under the water. Pakicetidae were mainly terrestrial or freshwater animals. The most known animal is Pakicetus.

Pakicetus és un dels cetacis més primitius, el qual començava a adaptar-se al medi aquàtic (Foto: Encyclopaedia Britannica).
Pakicetus is one of the more primitive cetaceans, which begin to adapt into the aquatic environment (Picture: Encyclopaedia Britannica).

THE AMBULOCETIDAE 

The next archaeocetes were the Ambulocetidae, also from India and Pakistan, present in the middle-Eocene (41-50 mya). They were similar to crocodiles in some features, with short fins and a powerful body and tail. They had a big head, with the eyes in a dorsal and laterally position. Their lower limbs were adapted to swim and they swam by ventrally rippling the body, like the nowadays whales.

Ambulocetus natans (Foto: Paleo World).
Ambulocetus natans (Picture: Paleo World).

THE REMINGTONOCETIDAE

The Remingtonocetidae were found in India and Pakistan, about 43-46 mya. Despite the archaeocetes had big snouts, in this group were specially big. It is thought that their size was between Pakicetidae and Ambulocetidae. The nostrils were placed close to the forehead, they had small eyes and the inner ear were more adapted to underwater life.

Remingtonocetus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).
Remingtonocetus (Picture: Nobu Tamura, Creative Commons).

THE PROTOCETIDAE

The Protocetidae lived in the middle-Eocene and were found in India, Pakistan, Africa, Europe and North America. Probably, they lived in warm seas close to tropics. They had a long snout, big eyes and the position of nostrils allowed them to breathing without leaving the head of the water, like present cetaceans. There are so many genus, but the one that give the name to the group is Protocetus. 

Protocetus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).
Protocetus (Picture: Nobu Tamura, Creative Commons).

THE BASILOSAURIDAE

The last group are the Basilosauridae, which existed during the middle and last Eocene. Species could be between 4 and 18 m long. It’s a paraphyletic group, it is that all the descendents of the common ancestor are not included in the group. Their hind limbs were very reduced and their appearance were similar to the current cetaceans. The group includes, among other genera, Basilosaurus and Saghacetus .

Basilosaurus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).
Basilosaurus (Picture: Nobu Tamura, Creative Commons).

REFEREES

 • Berger WH. 2007. Cenozoic cooling, Antarctic nutrient pump, and the evolution of whales. Deep Sea Res. II 54, pp. 2399-2421.
 • Berta A, Sumich J & Kovacs KM. 2011. Marine mammals. Evolutionary Biology. 2ª edició. Califòrnia: Academic Press
 • Fordyce RE. 2009. Cetacean Evolution. Dins Perrin W, Würsig B & Thewissen JGM (ed). Encyclopedia of Marine Mammals. 2ª edició. Canadà: Academic Press. pp. 201-207
 • Fordyce RE. 2003. Cetacea evolution and Eocene-Oligocene oceans revisited. Dins Prothero DR, Ivany LC & Nesbitt E (ed). Secondary Adaptation of Tetrapods to Life in Water. New York: Columbia University Press. pp. 154-170
 • Gray NM, Kainec K, Madar S, Tomko L & Wolfe S. 2006. Sink or swim? Bone density as a mechanism for bouyancy control in early cetaceans. Anat. Rec.: Adv. Integr. Anat. Evol. Biol. 290. pp. 638-653
 • Gingerich PD, Smith BH i Simons EL. 1990. Hind limbs of Eocene Basilosaurus: Evidence of feet in whales. Science 249. pp. 154-157
 • Gringerich PD. 2005. Cetacea. Dins Rose KD & Archibald JD (ed). Placental Mammals: Origin, Timing, and Relationships of the Major Extant Clades. Baltimore: Johns Hopkings University Press. pp. 234-252
 • Jaramillo Legorreta AM, Rojas Bracho L & Gerrodette T. 1999. A new abundance estimate for vaquitas: first step for recovery. Mar. Mamm. Sci 15 (4): 957-973
 • Lindberg DR & Pyenson ND. 2007. Things that go bump in the night: Evolutionary  between cephalopods and cetaceans in the Tertiary. Lethaia 40. pp. 335-343
 • Miralles L, Lens S, Rodríguez-Folgar A, Carrillo M, Martín V, et al. (2013) Interspecific Introgression in Cetaceans: DNA Markers Reveal Post-F1 Status of a Pilot Whale. PLoS ONE 8(8): e69511. doi: 10.1371/journal.pone.0069511
 • Thewissen JGM. 2009. Cetacean Evolution. Dins Perrin W, Würsig B & Thewissen JGM (ed). Encyclopedia of Marine Mammals. 2ª edició. Canadà: Academic Press. pp. 46-48
 • Uhen MD. 2009. Basilosaurids. Dins Perrin W, Würsig B & Thewissen JGM (ed). Encyclopedia of Marine Mammals. 2ª edició. Canadà: Academic Press. pp. 91-94
 • Uhen MD i Gingerich PD. 2001. New genus of dorudontine archaeocete (Cetacea) from the middle-to-late Eocene of South Carolina. Mar. Mamm. Sci. 17 (1). pp. 1-34
 • Williams EM. 1998. Synopsis of the earliest cetaceans: Pakicetidae, Ambulocetidae, Remingtonocetidae and Protocetidae. Dins Thewissen JGM (ed). The Emergence of Whales, Evolutionary Patterns in the Origin of Cetacea. New York: Plenum Press. pp. 1-28

Difusió-anglès

Breu evolució dels cetacis

Els cetacis sempre han cridat l’atenció de les persones, ja sigui per les seves espectaculars peripècies, per la seva intel·ligència o per les seves imponents dimensions. Ara bé, saps quin és l’origen dels dofins i les balenes? Saps com ha estat la seva evolució fins a ser els animals que són actualment? Aquí ho podràs descobrir! 

ORIGEN TERRESTRE

Els cetacis es varen originar a l’antic mar o oceà de Tethys, fa 50 milions d’anys, a partir de mamífers terrestres que varen anar adaptant-se al medi aquàtic. Han evolucionat de tal manera que han esdevingut el grup dominant de mamífers marins per la seva diversitat d’espècies i hàbitats i per la seva àmplia distribució pel planeta.

Distribució dels continents fa 50 milions d'anys, moment en que varen originar-se els cetacis. A la regió actual del mar Mediterrani és on es trobava el mar de Tethys (Foto: Cuaderno de Cultura Científica)
Distribució dels continents fa 50 milions d’anys, moment en que varen originar-se els cetacis. A la regió actual del mar Mediterrani és on es trobava el mar de Tethys (Foto: Cuaderno de Cultura Científica).

DE LA TERRA AL MAR: L’EVOLUCIÓ DELS PRIMERS CETACIS

Els arqueocets són el conjunt de cetacis primitius que varen viure durant l’Eocè (fa 34-55 MA), els quals anaven presentant cada vegada més adaptacions a la vida aquàtica. Entre els arqueocets trobem l’antecedent dels dos grups actuals de cetacis, els Odontocets i els Misticets.Entre els arqueocets podem trobar 5 famílies diferents: Pakicètids, Ambulocètids, Remingtonocètids, Protocètids i Basilosàurids, els quals s’expliquen a continuació.

ELS PAKICÈTIDS

Els pakicètids varen viure fa aproximadament 50 MA a la Índia i al Pakistan, els quals tenien més aparença de llop que no pas de cetaci. Presentaven les fosses nasals prop del front i els ulls tenien una posició dorsal, com en els cocodrils. La característica principal que els fa classificar com a cetacis és l’estructura de l’orella, doncs ja estava adaptada a l’audició sota l’aigua. A més, els ossos de les extremitats eren molt densos per tal que poguessin caminar sota l’aigua. Val a dir que els pakicètids eren animals principalment terrestres o d’aigua dolça. L’animal més conegut dins dels pakicètids és el Pakicetus.

Pakicetus és un dels cetacis més primitius, el qual començava a adaptar-se al medi aquàtic (Foto: Encyclopaedia Britannica).
Pakicetus és un dels cetacis més primitius, el qual començava a adaptar-se al medi aquàtic (Foto: Encyclopaedia Britannica).

ELS AMBULOCÈTIDS

Els següents arqueocets varen ser els Ambulocètids, també de la Índia i el Pakistan, presents en l’Eocè mitjà (41-50 MA). Semblaven cocodrils en alguns aspectes, amb extremitats curtes i amb un cos i cua potents. Tenien el cap gran, amb els ulls situats a la part dorsal però lateralment. Tenien les extremitats posteriors adaptades a nadar i nedava ondulant l’esquena verticalment, com ho fan les balenes actuals.

Ambulocetus natans (Foto: Paleo World).
Ambulocetus natans (Foto: Paleo World).

ELS REMINGTONOCÈTIDS

Els Remingtonocètids es coneixen també de la Índia i el Pakistan, de fa 43-46 MA. Tot i que tots els arqueocets presentaven morros grans, en aquest grup ho eren especialment. Es creu que tenien una mida més gran que els pakicètids però més petita que els ambulocètids. Les fosses nasals es troben prop del front, presenten els ulls petits i tenen l’orella més adaptada a la vida subaquàtica.

Remingtonocetus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).
Remingtonocetus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).

ELS PROTOCÈTIDS

Els Protocètids eren de l’Eocè mitjà i es trobaven a la Índia, Pakistan, Àfrica, Europa i Nord Amèrica. Probablement només varen viure en mars càlids prop dels tròpics. Presenten un morro llarg, els ulls grans i la posició de l’obertura nasal els permetia respirar sense treure tot el cap de l’aigua, com els cetacis actuals. S’hi troben una gran quantitat de gèneres, però en destaca Protocetus, que significa primer cetaci.

Protocetus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).
Protocetus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).

ELS BASILOSÀURIDS

L’últim grup d’arqueocets en aparèixer, els Basilosàurids, varen existir durant l’Eocè mitjà i final. Segons les espècies, podien mesurar entre 4 i 18 metres de longitud. Es tracta d’un grup parafilètic, és a dir, no inclou tots els grups descendents d’un mateix ancestre comú. Es caracteritzen per tenir les extremitats posteriors molt reduïdes. Aquest grup ja té un aspecte molt semblant al dels cetacis actuals. Inclou, entre altres gèneres, Basilosaurus i Saghacetus.

Basilosaurus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).
Basilosaurus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).

REFERÈNCIES

 • Berger WH. 2007. Cenozoic cooling, Antarctic nutrient pump, and the evolution of whales. Deep Sea Res. II 54, pp. 2399-2421.
 • Berta A, Sumich J & Kovacs KM. 2011. Marine mammals. Evolutionary Biology. 2ª edició. Califòrnia: Academic Press
 • Fordyce RE. 2009. Cetacean Evolution. Dins Perrin W, Würsig B & Thewissen JGM (ed). Encyclopedia of Marine Mammals. 2ª edició. Canadà: Academic Press. pp. 201-207
 • Fordyce RE. 2003. Cetacea evolution and Eocene-Oligocene oceans revisited. Dins Prothero DR, Ivany LC & Nesbitt E (ed). Secondary Adaptation of Tetrapods to Life in Water. New York: Columbia University Press. pp. 154-170
 • Gray NM, Kainec K, Madar S, Tomko L & Wolfe S. 2006. Sink or swim? Bone density as a mechanism for bouyancy control in early cetaceans. Anat. Rec.: Adv. Integr. Anat. Evol. Biol. 290. pp. 638-653
 • Gingerich PD, Smith BH i Simons EL. 1990. Hind limbs of Eocene Basilosaurus: Evidence of feet in whales. Science 249. pp. 154-157
 • Gringerich PD. 2005. Cetacea. Dins Rose KD & Archibald JD (ed). Placental Mammals: Origin, Timing, and Relationships of the Major Extant Clades. Baltimore: Johns Hopkings University Press. pp. 234-252
 • Jaramillo Legorreta AM, Rojas Bracho L & Gerrodette T. 1999. A new abundance estimate for vaquitas: first step for recovery. Mar. Mamm. Sci 15 (4): 957-973
 • Lindberg DR & Pyenson ND. 2007. Things that go bump in the night: Evolutionary  between cephalopods and cetaceans in the Tertiary. Lethaia 40. pp. 335-343
 • Miralles L, Lens S, Rodríguez-Folgar A, Carrillo M, Martín V, et al. (2013) Interspecific Introgression in Cetaceans: DNA Markers Reveal Post-F1 Status of a Pilot Whale. PLoS ONE 8(8): e69511. doi: 10.1371/journal.pone.0069511
 • Thewissen JGM. 2009. Cetacean Evolution. Dins Perrin W, Würsig B & Thewissen JGM (ed). Encyclopedia of Marine Mammals. 2ª edició. Canadà: Academic Press. pp. 46-48
 • Uhen MD. 2009. Basilosaurids. Dins Perrin W, Würsig B & Thewissen JGM (ed). Encyclopedia of Marine Mammals. 2ª edició. Canadà: Academic Press. pp. 91-94
 • Uhen MD i Gingerich PD. 2001. New genus of dorudontine archaeocete (Cetacea) from the middle-to-late Eocene of South Carolina. Mar. Mamm. Sci. 17 (1). pp. 1-34
 • Williams EM. 1998. Synopsis of the earliest cetaceans: Pakicetidae, Ambulocetidae, Remingtonocetidae and Protocetidae. Dins Thewissen JGM (ed). The Emergence of Whales, Evolutionary Patterns in the Origin of Cetacea. New York: Plenum Press. pp. 1-28

Difusió-català

Breve evolución de los cetáceos

Los cetáceos siempre han llamado la atención de las personas, ya sea por sus espectaculares peripecias, por su inteligencia o por sus imponentes dimensiones. Ahora bien, ¿sabes cuál es el origen de los delfines y las ballenas? ¿Sabes cómo ha sido su evolución hasta ser los animales que son actualmente? ¡Aquí lo podrás descubrir!

ORIGEN TERRESTRE

Los cetáceos se originaron en el antiguo mar u océano de Tethys, hace 50 millones de años, a partir de mamíferos terrestres que fueron adaptándose al medio acuático. Han evolucionado de tal manera que se han convertido en el grupo dominante de mamíferos marinos por su diversidad de especies y hábitats y por su amplia distribución por el planeta

Distribució dels continents fa 50 milions d'anys, moment en que varen originar-se els cetacis. A la regió actual del mar Mediterrani és on es trobava el mar de Tethys (Foto: Cuaderno de Cultura Científica)
Distribución de los continentes hace 50 millones de años, momento en que se originaron los cetáceos. En la región actual del mar Mediterráneo es donde se encontraba el mar de Tethys (Foto: Cuaderno de Cultura Científica).

DE LA TIERRA AL MAR: LA EVOLUCIÓN DE LOS PRIMEROS CETÁCEOS

Los arqueocetos son el conjunto de cetáceos primitivos que vivieron durante el Eoceno (hace 34-55 MA), los cuales iban presentando cada vez más adaptaciones a la vida acuática. Entre los arqueocetos encontramos el antecedente de los dos grupos actuales de cetáceos, los Odontocetos y los Misticetos. Entre los arqueocetos podemos encontrar 5 familias diferentes: Pakicétidos, Ambulocétidos, Remingtonocétidos, Protocétidos y Basilosáuridos, los cuales se explican a continuación.

LOS PAKICÉTIDOS

Los pakicétidos vivieron hace aproximadamente 50 MA en la India y en Pakistán, los cuales tenían más apariencia de lobo que de cetáceo. Presentaban las fosas nasales cerca de la frente y los ojos tenían una posición dorsal, como en los cocodrilos. La característica principal que los hace clasificar como cetáceos es la estructura de la oreja, pues ya estaba adaptada a la audición bajo el agua. Además, los huesos de las extremidades eran muy densos para que pudieran andar bajo el agua. Cabe decir que los pakicétidos eran animales principalmente terrestres o de agua dulce. El animal más conocido dentro de los pakicétidos es el Pakicetus.

Pakicetus és un dels cetacis més primitius, el qual començava a adaptar-se al medi aquàtic (Foto: Encyclopaedia Britannica).
Pakicetus es uno de los cetáceos más primitivos, el cual empezaba a adaptarse en el medio acuático (Foto: Encyclopaedia Britannica).

LOS AMBULOCÉTIDOS

Los siguientes arqueocetos fueron los Ambulocétidos, también de la India y Pakistán, presentes en el Eoceno medio (41-50 MA). Parecían cocodrilos en algunos aspectos, con extremidades cortas y con un cuerpo y cola potentes. Tenían la cabeza grande, con los ojos situados en la parte dorsal pero lateralmente. Tenían las extremidades posteriores adaptadas a nadar y nadaba ondulando la espalda verticalmente, como lo hacen las ballenas actuales.

Ambulocetus natans (Foto: Paleo World).
Ambulocetus natans (Foto: Paleo World).

LOS REMINGTONOCÉTIDOS

Los Remingtonocétidos se conocen también de la India y Pakistán, hace 43-46 MA. Aunque todos los arqueocetos presentaban hocicos grandes, en este grupo lo eran especialmente. Se cree que tenían un tamaño mayor que los pakicétidos pero menor que los ambulocétidos. Las fosas nasales estaban posicionadas cerca de la frente, presentaban los ojos pequeños y tenían el oído más adaptado a la vida subacuática.

Remingtonocetus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).
Remingtonocetus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).

LOS PROTOCÉTIDOS

Los Protocétidos eran del Eoceno medio y se encontraban en la India, Pakistán, África, Europa y Norte América. Probablemente sólo vivieron en mares cálidos cerca de los trópicos. Presentaban un hocico largo, los ojos grandes y la posición de la abertura nasal les permitía respirar sin sacar toda la cabeza del agua, como los cetáceos actuales. Se encuentran una gran cantidad de géneros, pero destaca Protocetus , que significa primer cetáceo .

Protocetus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).
Protocetus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).

LOS BASILOSÁURIDOS

El último grupo de arqueocetos en aparecer, los Basilosáuridos, existieron durante el Eoceno medio y final. Según las especies, podían medir entre 4 y 18 metros de longitud. Se trata de un grupo parafilético, es decir, no incluye todos los grupos descendientes de un mismo ancestro común. Se caracterizan por tener las extremidades posteriores muy reducidas. Este grupo ya tenía un aspecto muy parecido al de los cetáceos actuales. Incluye, entre otros géneros, Basilosaurus y Saghacetus .

Basilosaurus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).
Basilosaurus (Foto: Nobu Tamura, Creative Commons).

REFERENCIAS

 • Berger WH. 2007. Cenozoic cooling, Antarctic nutrient pump, and the evolution of whales. Deep Sea Res. II 54, pp. 2399-2421.
 • Berta A, Sumich J & Kovacs KM. 2011. Marine mammals. Evolutionary Biology. 2ª edició. Califòrnia: Academic Press
 • Fordyce RE. 2009. Cetacean Evolution. Dins Perrin W, Würsig B & Thewissen JGM (ed). Encyclopedia of Marine Mammals. 2ª edició. Canadà: Academic Press. pp. 201-207
 • Fordyce RE. 2003. Cetacea evolution and Eocene-Oligocene oceans revisited. Dins Prothero DR, Ivany LC & Nesbitt E (ed). Secondary Adaptation of Tetrapods to Life in Water. New York: Columbia University Press. pp. 154-170
 • Gray NM, Kainec K, Madar S, Tomko L & Wolfe S. 2006. Sink or swim? Bone density as a mechanism for bouyancy control in early cetaceans. Anat. Rec.: Adv. Integr. Anat. Evol. Biol. 290. pp. 638-653
 • Gingerich PD, Smith BH i Simons EL. 1990. Hind limbs of Eocene Basilosaurus: Evidence of feet in whales. Science 249. pp. 154-157
 • Gringerich PD. 2005. Cetacea. Dins Rose KD & Archibald JD (ed). Placental Mammals: Origin, Timing, and Relationships of the Major Extant Clades. Baltimore: Johns Hopkings University Press. pp. 234-252
 • Jaramillo Legorreta AM, Rojas Bracho L & Gerrodette T. 1999. A new abundance estimate for vaquitas: first step for recovery. Mar. Mamm. Sci 15 (4): 957-973
 • Lindberg DR & Pyenson ND. 2007. Things that go bump in the night: Evolutionary  between cephalopods and cetaceans in the Tertiary. Lethaia 40. pp. 335-343
 • Miralles L, Lens S, Rodríguez-Folgar A, Carrillo M, Martín V, et al. (2013) Interspecific Introgression in Cetaceans: DNA Markers Reveal Post-F1 Status of a Pilot Whale. PLoS ONE 8(8): e69511. doi: 10.1371/journal.pone.0069511
 • Thewissen JGM. 2009. Cetacean Evolution. Dins Perrin W, Würsig B & Thewissen JGM (ed). Encyclopedia of Marine Mammals. 2ª edició. Canadà: Academic Press. pp. 46-48
 • Uhen MD. 2009. Basilosaurids. Dins Perrin W, Würsig B & Thewissen JGM (ed). Encyclopedia of Marine Mammals. 2ª edició. Canadà: Academic Press. pp. 91-94
 • Uhen MD i Gingerich PD. 2001. New genus of dorudontine archaeocete (Cetacea) from the middle-to-late Eocene of South Carolina. Mar. Mamm. Sci. 17 (1). pp. 1-34
 • Williams EM. 1998. Synopsis of the earliest cetaceans: Pakicetidae, Ambulocetidae, Remingtonocetidae and Protocetidae. Dins Thewissen JGM (ed). The Emergence of Whales, Evolutionary Patterns in the Origin of Cetacea. New York: Plenum Press. pp. 1-28

Difusió-castellà