Arxiu d'etiquetes: corallium rubrum

Red coral: the Mediterranean gold

This week we are talking about red coral (Corallium rubrum), an endemic animal in the Mediterranean that is endangered for the captures, either legals or illegals, in the last years. I could write a lot about this topic because my Final Project of the Master was about this species, but today I’m focussing in the biology and distribution of this animal. 

INTRODUCTION

Red coral (Corallium rubrum) is an animal included in the phyllum Cnidaria (which includes jellyfishes and anemones), in the class Antozoa, which is characterized by the presence of a red skeleton of calcium carbonate. Its high value in the jewellery explain its conservation status. Red coral is a colonial animal, in which every individual is called polyp.

Las joyerías... ¿Futuro hábitat del coral rojo mediterráneoRed coral (Corallium rubrum). The red part is the skeleton of calcium carbonate, while every individual is white.

ECOLOGY

Red coral inhabits in rockery substrate between 5 and 300 meters depth, mainly in dark zones where the competence with fast growing species is little. It is in this places where red coral grows forming small and dispersed populations, while in deeper places it grows densely due to the lack of competence. It has an arborescent structure, achieving 50 cm length in the best cases.

Corallium_rubrumRed coral grows in places with low light in shallow waters, specially in coves.

REPRODUCTION

Red coral is a species that reproduces more than once along its life (iteroparous species), with inner fertilization and incubates larvae. These larvae live just 30 days, what mean that they can’t travel very far and the persistence of the populations depends on the local recruitment. There are two separated sexes (dioic species), what mean that there are female and male individuals. The liberation of the eggs happens simultaneously during the summer, taking place sooner in shallower waters.

An important thing about its reproduction is that the size of the colony determines its reproductive potential: the larger individuals, despite are a small fraction of the population, are responsible of 50 to 98% of the production of gametes.

DEMOGRAPHY

Red coral has an extremely slow growth, so its basal diameter grows 1 mm every 4 years approximately. In addition, its recruitment rate, that is how many individuals appear every year, is very low too, about 1.8 individuals for square meter every year.

Due to the intensive fishing of this spices to use it in jewellery, their populations are becoming smaller, with smaller  individuals, which has the lowest capacity in reproduction.

DISTRIBUTION

Red coral is an endemic species in the Mediterranean and East Atlantic, what means that this is only present in this region.

m1_clip_image002_0002Distribution map of red coral

PROTECTION

Nowadays, red coral is not protected by any law, but its extraction is regulated by law. Any extraction without a licence is considered illegal.

 This post is under a Creative Commons licence:
Llicència Creative Commons Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Corall vermell: l’or del Mediterrani

Aquesta setmana ens centrarem en el corall vermell (Corallium rubrum), una animal endèmic del Mediterrani que està greument amenaçat per les captures, legals o furtives, que ha patit en els últims anys. Podria explicar moltes coses sobre aquest tema, doncs aquesta espècie va ser l’objectiu del meu Treball Final de Màster, però avui ens centrarem únicament en la seva biologia i distribució. 

INTRODUCCIÓ

El corall vermell (Corallium rubrum) és un animal el fílum dels cnidaris (que inclou a les meduses i anemones), dins de la classe dels antozous, el qual es caracteritza per la presència d’un esquelet de carbonat càlcic de color vermell intens. El seu alt valor en joieria explica que estigui amenaçat per la pesca. Es tracta d’un animal colonial, en el qual cada individu s’anomena pòlip.

Las joyerías... ¿Futuro hábitat del coral rojo mediterráneoCorall vermell (Corallium rubrum). La part vermella és l'esquelet de carbonat càlcic, mentre que cada un dels individus de color blanc són els pòlips.

ECOLOGIA

El corall vermell viu en substrats rocosos entre els 5 i 300 metres de profunditat, principalment en zones fosques on no hi ha una competència tant elevada amb altres espècies de creixement ràpid. És en aquestes zones on creix formant masses petites i disperses, mentre que a més profunditat pot créixer densament degut a la manca de competència. Té una estructura arborescent, arribant als 50 cm de longitud en els millors dels casos.

Corallium_rubrumEl corall vermell quan creix a poca profunditat ho fa en llocs amb poca llum, especialment coves.

REPRODUCCIÓ

El corall vermell és una espècie que es reprodueix vàries vegades al llarg de la vida (espècie iteròpara), amb fertilització a l’interior del cos i incuba les larves. Aquestes larves viuen només 30 dies, el que significa que no poden viatjar molt lluny i, per tant, la persistència de les poblacions depèn del reclutament local. Existeixen sexes separats (espècie diòica), és a dir, hi ha individus femella i altres mascle. L’alliberació dels ous té lloc a l’estiu de forma sincronitzada, produint-se abans en aigües menys profundes.

Una característica de vital importància de la seva reproducció és que la mida de la colònia determina el seu potencial reproductor: els individus més grans, malgrat ser una part petita de la població, produeixen entre el 50 i el 98% de les gàmetes.

DEMOGRAFIA

El corall vermell és una espècie de creixement extremadament lent, de manera que el seu diàmetre basal creix 1 mm cada 4 anys aproximadament. A més, la seva taxa de reclutament, és a dir, el nombre d’individus nous per any, és també molt baixa ja que cada any, de mitjana, apareixen 1,8 individus per metre quadrat.

Degut a la pesca intensiva d’aquesta espècie pel seu ús en joieria, les seves poblacions són cada vegada més petites, amb individus cada vegada més petits, que són els que tenen menys capacitat de reproducció.

DISTRIBUCIÓ

El corall vermell és una espècie endèmica del Mediterrani i l’Atlàntic Est, el que significa que només es troba en aquesta zona. A Catalunya es pot trobar des del Cap de Creus a l’Estartit i de Begur a Blanes.

m1_clip_image002_0002Mapa de distribució del Corall vermell

PROTECCIÓ

El corall vermell actualment no està protegit per cap conveni ni llei, tot i que la seva extracció està regulada per llei. Tota extracció sense llicència es considera il·legal i, per tant, la persona es pot afrontar a penes de diferent naturalesa.

Aquesta publicació està sota una llicencia Creative Commons:
Llicència Creative Commons Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Coral rojo: el oro del Mediterráneo

Esta semana nos vamos a centrar en el coral rojo (Corallium rubrum), un animal endémico del Mediterráneo que está gravemente amenazado por las capturas, legales o furtivas, que ha sufrido en los últimos años. Mucho podría hablar de este tema, pues esta especie fue objetivo de mi Trabajo Final de Máster, pero hoy nos vamos a centrar únicamente en su biología y distribución.

INTRODUCCIÓN

El coral rojo (Corallium rubrum) es un animal del filo de los cnidarios (que incluye a las medusas y anémonas), dentro de la clase de los antozoos, el cual se caracteriza por la presencia de un esqueleto de carbonato cálcico de color rojo intenso. Su alto valor en joyería explica que esté amenazado por la pesca. Se trata de animales coloniales, en los cuales cada individuo se llama pólipo.

Las joyerías... ¿Futuro hábitat del coral rojo mediterráneoCoral rojo (Corallium rubrum). La parte roja es el esqueleto de carbonato cálcico, mientras que cada uno de los individuos de color blanco son los pólipos.

ECOLOGÍA

El coral rojo vive en sustratos rocosos entre los 5 y 300 metros de profundidad, principalmente en zonas oscuras donde no hay una competencia tan elevada con otras especies de crecimiento rápido. Es en estas zonas donde crece formando masas pequeñas y dispersas, mientras que a más profundidad puede crecer densamente debido a la falta de competencia. Tiene una estructura arborescente, llegando a los 50 cm de longitud en los mejores de los casos.

Corallium_rubrumEl coral rojo cuando crece a poca profundidad lo hace en lugares con poca luz, especialmente cuevas.

REPRODUCCIÓN

El coral rojo es una especie que se reproduce varias veces a lo largo de la vida (especie iterópara), con fertilización en el interior del cuerpo e incuba las larvas. Estas larvas viven sólo 30 días, lo que significa que no pueden viajar muy lejos y, por lo tanto, la persistencia de las poblaciones depende del reclutamiento local. Existen sexos separados (especie dioica), es decir, hay individuos hembra y otros macho. La liberación de los huevos tiene lugar en verano de forma sincronizada, produciéndose antes en aguas menos profundas.

Una característica de vital importancia de su reproducción es que el tamaño de la colonia determina su potencial reproductor: los individuos más grandes, a pesar de ser una parte pequeña de la población, producen entre el 50 y 98% de los gametos.

DEMOGRAFÍA

El coral rojo es una especie de crecimiento extremadamente lento, de manera que su diámetro basal crece 1 mm cada 4 años aproximadamente. Además, su tasa de reclutamiento, es decir, el número de nuevos individuos por año, es también muy bajo ya que cada año, de media, aparecen 1,8 individuos por metro cuadrado.

Debido a la pesca intensiva de esta especie para su uso en joyería, sus poblaciones son cada vez más pequeñas, con individuos cada vez más pequeños, que son los que tienen menos capacidad de reproducción.

DISTRIBUCIÓN

El coral rojo es una especie endémica del Mediterráneo y el Atlántico Este, lo que significa que sólo se encuentra en esta zona. En Cataluña se puede encontrar des del Cap de Creus a el Estartit y de Begur a Blanes.

m1_clip_image002_0002Mapa de distribución del Coral rojo

PROTECCIÓN

El coral rojo actualmente no está protegido por ningún convenio ni ley, aunque su extracción está regulada por ley. Toda extracción sin licencia se consideira ilegal y, por lo tanto, la persona puede enfrentarse a penas de diferente índole.

Esta publicación está bajo una licencia Creative Commons:
Llicència Creative Commons Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Coral rojo (Corallium rubrum) incautado en la costa catalana

PROYECTO

Caracterización biométrica y cálculo de la pérdida del recurso de las incautaciones de coral rojo (Corallium rubrum) en la costa catalana (2007-2013)

16415519Fuente imagen: http://www.panoramio.com/photo/16415519

 

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general del proyecto es valorar la pérdida del recurso de coral rojo (Corallium rubrum)
debido a su pesca ilegal en la Costa Brava (Cataluña) utilizando los parámetros establecidos por la United Nations Environmental Programme (UNEP) mediante el estudio de las muestras incautadas entre 2007 y 2013 en les aguas interiores catalanas.

 

CENTRO DE REALIZACIÓN

  • Departamento de Biología Animal de la Universidad de Barcelona, bajo la tutorización del Dr. Manel Gazo.
  • SUBMON (Plataforma de servicios ambientales marinos que realiza proyectos en el ámbito de la conservación, estudio y divulgación del medio marino), bajo la dirección de Jordi Sánchez y la tutorización de Manel Gazo.

facultat logo_submon

 

Licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Corall vermell (Corallium rubrum) decomissat a la costa catalana

PROJECTE

Caracterització biomètrica i càlcul de la pèrdua del recurs dels decomisos de corall vermell (Corallium rubrum) a la costa catalana (2007-2013)

16415519Font imatge: http://www.panoramio.com/photo/16415519

 

OBJECTIUS GENERALS

L’objectiu general del projecte és valorar la pèrdua del recurs de corall vermell (Corallium rubrum)
degut a la seva pesca il·legal a la Costa Brava (Catalunya) utilitzant els paràmetres establerts per la
United Nations Environmental Programme (UNEP) mitjançant l’estudi de les mostres decomissades entre el 2007 i el 2013 en les aigües interiors catalanes.

 

CENTRE DE REALITZACIÓ

  • Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, sota la direcció el Dr. Manel Gazo.
  • SUBMON (Plataforma de serveis ambientals marins que realitza projectes en l’àmbit de la conservació, estudi i divulgació del medi marí), sota la direcció de Jordi Sánchez i Manel Gazo.

facultat logo_submon

 

Licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.