Arxiu d'etiquetes: especie vulnerable

Què és la IUCN i la seva Llista Vermella?

Molt es parla d’espècies que estan en perill, en perill crític, que són vulnerables… De fet, en aquest blog hem posat alguns exemples d’aquestes: la foca monjo del Mediterrani és un clar exemple d’espècie en perill crític i el linx ibèric d’una en perill. Ara bé, què volen dir aquests noms? Qui s’encarrega de catalogar-les i com ho fan? Aquí tens les respostes.

QUÈ ÉS LA UICN?

Has vist alguna vegada aquest logo en alguna publicació o per Internet?

logo iucn uicn
Logo de la Unió Internacional per a la Conservació de les Espècies (Imatge: IUCN).

La IUCN, de les seves sigles en anglès, és la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN en català), una xarxa de més de 1.000 organitzacions governamentals i no governamentals, composta per uns 11.000 científics de més de 160 països.

El seu propòsit, com indica el seu nom, és el de conservar la natura i, per aquest motiu, busca solucions per als problemes ambientals més urgents.

La UICN està formada per 6 comissions, entre les quals cal destacar la Comissió de Supervivència d’Espècies (CSE), que compta amb més de 10.000 experts voluntaris de tot el món, distribuïts en diferents grups de treball.

La UICN i la Comissió de Supervivència d’Espècies són els responsables d’elaborar la Llista Vermella. Què és una llista vermella?

QUÈ ÉS UNA LLISTA VERMELLA?

Una llista vermella d’espècies amenaçades, com el seu propi nom indica, és un inventari sobre l’estat de conservació de les espècies vegetals, animals i fongs. Així doncs, s’avalua el risc que s’extingeixi una espècie si no es conserva.

Lista Roja de la Flora Vascular Española 2008. (Imagen: Jolube).
Llista vermella de la Flora Vascular Espanyola 2008. (Imatge: Jolube).

Aquesta llista s’elabora seguint uns criteris objectius que permeten classificar les espècies en 8 categories d’amenaça, de manera que sigui més fàcil poder comparar els diferents taxons. Anem a veure-les!

CATEGORIES I CRITERIS DE LA LLISTA VERMELLA DE LA UICN

REQUISITS PER A CATEGORTIZAR ALS TAXONS

Per poder utilitzar aquests criteris, s’han de complir un conjunt de requeriments:

 • Es poden aplicar a les espècies o nivells taxonòmics inferiors.
 • Només es pot aplicar a les poblacions silvestres en la seva àrea de distribució natural o en aquelles poblacions resultat d’una introducció benigna.
 • Els criteris s’han d’aplicar independentment de si es desenvolupen accions per a la seva conservació o no.
 • L’estat de conservació d’una espècie no ha de ser necessàriament el mateix per a una escala global que per a una escala regional o nacional.

QUINES SÓN LES CATEGORIES DE LA UICN?

De menys a més risc d’extinció, els taxons avaluats es poden classificar en una de les següents categories:

 • Preocupació menor (LC): quan un taxó no pot ser classificat en cap de les categories següents, es diu que hi ha una preocupació menor en el seu estat de conservació.
 • Gairebé amenaçat (NT): quan un taxó no pot ser classificat en cap de les categories següents, però hi està molt pròxim, es diu que està gairebé amenaçat, ja que en un futur proper possiblement s’hi pugui classificar. El casuari menor (Casuarius bennetti), una au que podria ser el velociraptor actual, té aquesta categoria.
quandong, cassowary, eating, fruit
Casuario menjant quandongs, un dels seus fruits predilectes (Foto: Christian Ziegler).
Un dels pocs llops marsupials que es conserven taxidermitzats en el món. Museo nacional de Ciencias Naturales, Madrid. Foto: Mireia Querol
El llop marsupial va ser extingit pels humans. Museo nacional de Ciencias Naturales, Madrid (Foto: Mireia Querol).

Les categories Vulnerable, En perill i En perill crític són les que mostren que una espècie està amenaçada. Així doncs, una espècie amenaçada i una que està en perill no són exactament el mateix.

A més, hi ha dues categories per a les espècies que no s’hagin avaluat:

 • Dades insuficients (DD): s’inclou un taxó en aquesta categoria quan no hi ha informació adequada per avaluar el seu estat de conservació.
 • No avaluat (NE): quan encara no s’ha classificat un taxó amb els criteris de la UICN, llavors es classifica en aquesta categoria.

QUINS CRITERIS S’UTILITZEN PER A LES CATEGORIES D’AMENAÇA?

S’utilitzen fins a 5 criteris diferents per avaluar l’estat de conservació dels taxons:

 • Criteri A: Reducció de la mida poblacional. S’han de complir qualsevol dels subcriteris (A1-A4), avaluant la reducció en el període més llarg, ja siguin 10 anys o 3 generacions.
  En perill crític En perill Vulnerable
A1

Reducció en el passat quan les causes són reversibles, enteses i conegudes i han cessat

Superior o igual al 90% Superior o igual al 70% Superior o igual al 50%
A2

Reducció en el passat quan les causes poden no haver cessat, no ser enteses ni conegudes o no són reversibles.

Superior o igual al 80% Superior o igual al 50% Superior o igual al 30%
A3

Reducció en el futur (fins un màxim de 100 anys)

Superior o igual al 80% Superior o igual al 50% Superior o igual al 30%
A4

Reducció on el temps considerat inclou el passat i el futur (fins un màxim de 100 anys en el futur) i quan les causes poden haver no cessat, poder no ser enteses ni conegudes o poden no ser reversibles

Superior o igual al 80% Superior o igual al 50% Superior o igual al 30%
 • Criteri B: Distribució geogràfica representada com a extensió de presència i/o àrea d’ocupació. Vegem aquests conceptes:
  • Extensió de presència: quan dibuixes la línia que uneix els llocs més externs on hi ha un taxó (i que contingui la resta de llocs en el seu interior), trobes la seva extensió de presència.
  • Àrea d’ocupació: es refereix a l’àrea dins de l’extensió de presència que ocupa un taxó tenint en compte que no està present en tota la seva extensió de presència.
Dos ejemplos de la diferencia entre extensión de presencia y área de ocupación. (A) es la distribución espacial de dos especies, (B) es la delimitación de la extensión de presencia y (C) muestra una medida del área de ocupación (Foto: IUCN).
Dos exemples de la diferència entre extensió de presència i àrea d’ocupació. (A) és la distribució espacial de dues espècies, (B) és la delimitació de l’extensió de presència i (C) mostra la mesura de l’àrea d’ocupació (Foto: IUCN).
  En perill crític En perill Vulnerable
B1

Extensió de presència

Inferior a 100 km2 Inferior a 5.000 km2 Inferior a 20.000 km2
B2

Àrea d’ocupació

Inferior a 10 km2 Inferior a 500 km2 Inferior a 2.000 km2
 • Criteri C: Mida petita de la població i reducció
  En perill crític En perill Vulnerable
Número de individus adults Inferior a 250

(i C1 i/o C2)

Inferior a 2.500

(i C1 i/o C2)

Inferior a 10.000

(i C1 i/o C2)

C1

Disminució continuada

Mínim del 25% en 3 anys o 1 generació (el més llarg, màxim 100 anys) Mínim del 20% en 5 anys o 2 generacions (el més llarg, màxim 100 anys) Mínim del 10% en 10 anys o 3 generacions (el més llarg, màxim 100 anys)
C2

Disminució continuada i mínim una de las 3 condiciones (2a.i, 2a.ii, 2b)

2a.i

Número d’individus madurs en cada subpoblació

Inferior o igual a 50 Inferior o igual a 250 Inferior o igual a 1.000
2a.ii

% d’individus en una sola subpoblació

90-100% 95-100% 100%
2b

Fluctuacions extremes en el número de individus maduros

 • Criteri D: Població molt petita o restringida.
  En perill crític En perill Vulnerable
Número d’individus adults Inferior a 250 Inferior a 2.500 Inferior a 10.000
 • Criteri E: Anàlisi quantitatiu.
  En perill crític En perill Vulnerable
E

Probabilitat d’extinció en estat silvestre

Superior o igual al 50% en 10 anys o 3 generacions (el més llarg, màxim 100 anys). Superior o igual al 20% en 30 anys o 5 generacions (el més llarg, màxim 100 anys). Superior o igual al 10% en 100 anys

Encara que cal avaluar-tots sempre que sigui possible, amb que compleixin un únic criteri és suficient per classificar-los en tal categoria.

Els criteris exposats anteriorment estan simplificats ja que hi ha condicions complementàries que s’han de complir. Per a un detall més gran, consulta el document Categories i Criteris de la Llista Vermella de la UICN.

REFERÈNCIES

Difusió-català

¿Qué es la UICN y su Lista Roja?

Mucho se habla de especies que están en peligro, en peligro crítico, que son vulnerables… De hecho, en este blog hemos puesto algunos ejemplos de estas: la foca monje del Mediterráneo es un claro ejemplo de especie en peligro crítico y el lince ibérico de una en peligro. Ahora bien, ¿Qué significan estos nombres? ¿Quién se encarga de catalogarlas y cómo lo hacen? Aquí tienes las respuestas.

¿QUÉ ES LA UICN?

¿Has visto alguna vez este logo en alguna publicación o por Internet?

logo iucn uicn
Logo de la Unión Internacional para la Conservación de las Especies (Imagen: IUCN).

La IUCN, de sus siglas en inglés, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN en castellano), una red de más de 1.000 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, compuesta por unos 11.000 científicos de más de 160 países.

Su propósito, como indica su nombre, es el de conservar la naturaleza y, por este motivo, busca soluciones para los problemas ambientales más urgentes.

LA UICN está compuesta por hasta 6 comisiones, entre las cuales cabe destacar la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE), que cuenta con más de 10.000 expertos voluntarios de todo el mundo, distribuidos en distintos grupos de trabajo.

La UICN y la Comisión de Supervivencia de Especies son los responsables de elaborar la Lista Roja. ¿Qué es una lista roja?

¿QUÉ ES UNA LISTA ROJA?

Una lista roja de especies amenazadas, como su propio nombre indica, es un inventario sobre el estado de conservación de las especies vegetales, animales y hongos. Así pues, se evalúa el riesgo de que se extinga una especie si no se conserva.

Lista Roja de la Flora Vascular Española 2008. (Imagen: Jolube).
Lista Roja de la Flora Vascular Española 2008. (Imagen: Jolube).

Esta lista se elabora siguiendo unos criterios objetivos que permiten clasificar a las especies en 8 categorías de amenaza, de manera que sea más fácil poder comparar los diferentes taxones. ¡Vamos a verlas!

CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE LA LISTA ROJA DE LA UICN

REQUISITOS PARA CATEGORIZAR A LOS TAXONES

Para poder utilizar estos criterios, se deben de cumplir un conjunto de requerimientos:

 • Se pueden aplicar a las especies o a niveles taxonómicos inferiores.
 • Sólo puede aplicarse para las poblaciones silvestres en su área de distribución natural o en aquellas poblaciones resultado de una introducción benigna.
 • Los criterios se tienen que aplicar sin importar si se desarrollan acciones para su conservación o no.
 • El estado de conservación de una especie no tiene que ser necesariamente el mismo para una escala global que para una escala regional o nacional.

¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS DE LA UICN?

De menos a más riesgo de extinción, los taxones evaluados se pueden clasificar en una de las siguientes categorías:

 • Preocupación menor (LC): cuando un taxón no puede ser clasificado en ninguna de las categorías siguientes, se dice que hay una preocupación menor en su estado de conservación.
 • Casi amenazado (NT): cuando un taxón no puede ser clasificado en ninguna de las categorías siguientes, pero  está muy próximo, se dice que está casi amenazado, puesto que en un futuro cercano posiblemente se pueda clasificar. El casuario menor (Casuarius bennetti), un ave que podría ser el velociraptor actual, tiene esta categoría.
quandong, cassowary, eating, fruit
Casuario comiendo quandongs, uno de sus frutos predilectos (Foto: Christian Ziegler).
 • Vulnerable (VU): si el riesgo de que un taxón se extinga en la vida silvestre es alto, se clasifica en la categoria de vulnerable. Dos ejemplos son el tiburón ballena y el peregrino, los dos peces más grandes del mundo y que comen plancton.
 • En peligro (EN): se clasifica un taxón en peligro si hay un riesgo de extinción muy alto en estado de vida natural. Un ejemplo es el lince ibérico (Lynx pardinus).
 • En peligro crítico (CR): cuando un taxón se enfrenta a un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre se dice que corre un peligro crítico. Un ejemplo, como hemos comentado, es la foca monje del Mediterráneo (Monachus monachus).
 • Extinto en Estado Silvestre (EW): significa que sólo vive en cultivo, cautividad o como una población naturalizada fuera de su distribución natural.
 • Extinto (EX): un taxon está extinguido cuando no hay ninguna duda de que ha muerto el último individuo existente. Un ejemplo es el tilacino, que nosotros lo extinguimos. 
Un dels pocs llops marsupials que es conserven taxidermitzats en el món. Museo nacional de Ciencias Naturales, Madrid. Foto: Mireia Querol
El tilacino fue extinguido por los humanos. Museo nacional de Ciencias Naturales, Madrid (Foto: Mireia Querol).

Las categorías Vulnerable, En peligro y En peligro crítico son las que muestran que una especie está amenazada. Así pues, una especie amenazada y una que está en peligro no son exactamente lo mismo.

Además, hay otras dos categorías para las especies que no se hayan evaluado:

 • Datos insuficientes (DD): se incluye un taxón en esta categoría cuando no hay información adecuada para evaluar su estado de conservación.
 • No evaluado (NE): cuando todavía no se ha clasificado un taxón con los criterios de la UICN, entonces se clasifica en esta categoría.

¿QUÉ CRITERIOS SE UTILIZAN PARA LAS CATEGORÍAS DE AMENAZA?

Se utilizan hasta 5 criterios distintos para evaluar el estado de conservación de los taxones:

 • Criterio A: Reducción del tamaño poblacional. Se tienen que cumplir cualquiera de los subcriterios (A1-A4), evaluando la reducción en el período más largo, ya sean 10 años o 3 generaciones.
  En peligro crítico En peligro Vulnerable
A1

Reducción en el pasado cuando las causas son reversibles, entendidas y conocidas y han cesado

Superior o igual al 90% Superior o igual al 70% Superior o igual al 50%
A2

Reducción en el pasado cuando las causas pueden no haber cesado, no ser entendidas ni conocidas o no son reversibles.

Superior o igual al 80% Superior o igual al 50% Superior o igual al 30%
A3

Reducción en el futuro (hasta un máximo de 100 años)

Superior o igual al 80% Superior o igual al 50% Superior o igual al 30%
A4

Reducción donde el tiempo considerado incluye el pasado y el futuro (hasta un máximo de 100 años en el futuro) y cuando las causas pueden haber no cesado, pueden no ser entendidas ni conocidos o pueden no ser revesibles

Superior o igual al 80% Superior o igual al 50% Superior o igual al 30%
 • Criterio B: Distribución geográfica representada como extensión de presencia y/o área de ocupación. Veamos estos conceptos:
  • Extensión de presencia: cuando dibujas la línea que une a los lugares más externos donde hay un taxón (y que contenga el resto de lugares en su interior), encuentras su extensión de presencia.
  • Área de ocupación: se refiere al área dentro de la extensión de presencia que ocupa un taxón teniendo en cuenta que no está presente en toda su extensión de presencia.
Dos ejemplos de la diferencia entre extensión de presencia y área de ocupación. (A) es la distribución espacial de dos especies, (B) es la delimitación de la extensión de presencia y (C) muestra una medida del área de ocupación (Foto: IUCN).
Dos ejemplos de la diferencia entre extensión de presencia y área de ocupación. (A) es la distribución espacial de dos especies, (B) es la delimitación de la extensión de presencia y (C) muestra una medida del área de ocupación (Foto: IUCN).
  En peligro crítico En peligro Vulnerable
B1

Extensión de presencia

Inferior a 100 km2 Inferior a 5.000 km2 Inferior a 20.000 km2
B2

Área de ocupación

Inferior a 10 km2 Inferior a 500 km2 Inferior a 2.000 km2
 • Criterio C: Pequeño tamaño de la población y reducción.
  En peligro crítico En peligro Vulnerable
Número de individuos adultos Inferior a 250

(y C1 y/o C2)

Inferior a 2.500

(y C1 y/o C2)

Inferior a 10.000

(y C1 y/o C2)

C1

Disminución continuada

Mínimo del 25% en 3 años o 1 generación (lo más largo, máximo 100 años) Mínimo del 20% en 5 años o 2 generaciones (lo más largo, máximo 100 años) Mínimo del 10% en 10 años o 3 generaciones (lo más largo, máximo 100 años)
C2

Disminución continuada y mínimo una de las 3 condiciones (2a.i, 2a.ii, 2b)

2a.i

Número de individuos maduros en cada subpoblación

Inferior o igual a 50 Inferior o igual a 250 Inferior o igual a 1.000
2a.ii

% de individuos en una sola subpoblación

90-100% 95-100% 100%
2b

Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros

 • Criterio D: Población muy pequeña o restringida.
  En peligro crítico En peligro Vulnerable
Número de individuos adultos Inferior a 250 Inferior a 2.500 Inferior a 10.000
 • Criterio E: Análisis Cuantitativo.
  En peligro crítico En peligro Vulnerable
E

Probabilidad de extinción en estado silvestre

Superior o igual al 50% en 10 años o 3 generaciones (lo más largo, máximo 100 años) Superior o igual al 20% en 30 años o 5 generaciones (lo más largo, máximo 100 años) Superior o igual al 10% en 100 años

Aunque hay que evaluarlos todos siempre que sea posible, con que cumplan un único criterio es suficiente para clasificarlos en tal categoría.

Los criterios expuestos anteriormente estan simplificados puesto que hay condiciones complementarias que se tienen que cumplir. Para un detalle mayor, consulta el documento Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN.

REFERENCIAS

Difusió-castellà