Arxiu d'etiquetes: fetus

El pangolí: la caça el condemna a l’extinció

Ni el tigre, ni l’elefant, ni el rinoceront: el mamífer més caçat per l’humà és el pangolí, desconegut per a molts, fins al punt d’amenaçar críticament la seva supervivència com a espècie. Descobreix l’únic mamífer amb escates, el seu estat actual de conservació i què podem fer per evitar l’extinció de les vuit espècies que existeixen.

QUÈ ÉS UN PANGOLÍ?

manis tricuspis, pangolin, árbol, tree, trepando
Pangolí arborícola (Phataginus tricuspis). (Foto de Bart Wursten).

El nom pangolí inclou 8 espècies diferents distribuïdes per una gran varietat d’hàbitats (boscos humits tropicals, boscos secs, camps de sabana, camps oberts conreats…) d’Àfrica i Àsia. Mesuren entre 90 cm i 1,65 m. Són l’única família de l’ordre Pholidota: encara que físicament semblants, els armadillos, peresosos i óssos formiguers no són parents seus (ordre Xenarthra). La majoria són d’hàbits nocturns, solitaris i de comportament tímid, de manera que encara queden molts interrogants sobre la seva biologia i comportament en llibertat (no solen sobreviure a la captivitat).

MORFOLOGIA

Els pangolins són els únics mamífers amb escates: estan formades per queratina (igual que les nostres ungles) i els confereixen un aspecte com de pinya o carxofa. Les tenen molt esmolades i les poden moure voluntàriament. En cas de sentir-se amenaçats, xiulen i esbufeguen, s’enrotllen en forma de bola deixant les escates exposades i segreguen àcids pestilents per espantar als seus depredadors (tigres, lleons, panteres i humans).

leon, leona, pangolin, bola, lion, defensa
Una defensa impenetrable fins i tot per a una lleona. (Foto de Holly Cheese)

Les urpes els permeten tant enfilar-se com excavar: els pangolins terrestres es refugien i crien en galeries sota terra i els arborícoles fan el mateix en forats dels arbres. La cua del pangolí arborícola és prènsil per subjectar-se a les branques. A més, els pangolins són excel·lents nedadors.
Són animals principalment bípedes: les urpes davanteres són tan grans que els obliguen a caminar sobre les potes posteriors, amb una velocitat màxima de 5 km/h. Observa un pangolí caminant i alimentant-se:

ALIMENTACIÓ

El pangolí no dents i és incapaç de mastegar. S’alimenta de formigues i tèrmits, que localitza amb el seu poderós sentit de l’olfacte (la vista està poc desenvolupada) i atrapa amb la seva enganxosa i llarga llengua (pot ser més llarga que el propi cos, fins a 40 cm). Les pedres que ingereix involuntàriament i estructures còrnies punxegudes del seu estómac l’ajuden a digerir els exosquelets dels insectes. Amb les seves potents urpes destrossen els nius de les seves preses per accedir-hi i eviten el seu atac taponant les orelles i fosses nasals, a més de posseir una parpella blindada. Es calcula que poden consumir uns 70 milions d’insectes anuals, el que els converteix en importants reguladors de la població de formigues i tèrmits.

lengua, pangolin, tongue
Llengua del pangolí. (Foto de Wim Vorster).

REPRODUCCIÓ

Els pangolins poden reproduir-se en qualsevol època de l’any. Després de la gestació (de dos a cinc mesos, segons l’espècie) neix una sola cria (espècies africanes) o fins a tres (espècies asiàtiques).

pangolin, hembra, female, mamas, breast, pecho, tetas
Pangolí femella. (Foto de Scott Hurd)

El pangolí neix amb les escates toves, que comencen a endurir-se al cap de dos dies. Quan al cap d’un mes surten a l’exterior, es desplacen sobre la cua de la seva mare i s’independitzen als 3-4 mesos. Es desconeix la seva esperança de vida, encara que en captivitat un exemplar va viure fins als 20 anys.

pangolin, baby, cría, zoo bali
Femella de pangolí transportant la seva cria. Zoo de Bali. (Foto de Firdia Lisnawati)

AMENACES I CONSERVACIÓ

A més de la destrucció del seu hàbitat, la principal amenaça a la qual s’enfronten els pangolins és la caça directa per al consum humà. Malgrat existir lleis internacionals per protegir-lo, es calcula que es cacen uns 100 mil pangolins anualment. Donada l’estratègia de defensa d’aquest animal, els caçadors furtius es limiten a agafar-lo de terra. Igual que succeeix amb d’altres espècies, com els taurons, el mercat gastronòmic i la medicina tradicional són els principals causants de dirigir el pangolí cap a l’extinció.

pangolin, jaulas, tráfico ilega, illegal trade, bushmeat
Comerç il·legal de pangolí. (Foto de Soggydan Benenovitch).

PER QUÈ ES CAÇA EL PANGOLÍ?

 • La carn es considera una delicatessen i un indicador d’alt estatus social al Vietnam i la Xina. La sopa de fetus de pangolí es ven com un elixir per augmentar la virilitat i la producció de llet materna. El preu de la carn al mercat negre pot arribar a 300 $ per quilo. El preu per exemplar pot ser de 1000 $.
sopa, feto, soup, pangolin, feto, fetus
Sopa de fetus de pangolí. (Foto de TRAFFIC).
 • La sang es ven com un tònic per a millorar la salut i com afrodisíac.
 • Les escates poden arribar als 3000 $ per quilo i es creu que serveixen per a qualsevol cosa: curar des de l’acne fins al càncer. Curiosa dada tenint en compte que tenen la mateixa estructura que les nostres ungles.
pangolín, china, medicina, medicine, tradicional, cura para el cáncer
Productes de la medicina tradicional xinesa fets de pangolí. (Foto de TRAFFIC).

Tots aquests suposats efectes medicinals i màgics no tenen cap base científica, el que converteix encara més el tràfic il·legal de pangolí  en un acte sense sentit.

CONSERVACIÓ

Les tendència de les poblacions de totes les espècies de pangolí és el descens, en alguns casos fins a límits alarmants. La Llista roja de la IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) els classifica de la següent manera:

Lista roja IUCN
Categories de la Llista roja de la IUCN. (Imatge de iucn.org)

A causa del seu estat, la UICN va restablir el 2012 un grup d’especialistes dins de la Comissió de Supervivència de les Espècies (Species Survival Commission -SSC-) dedicat exclusivament als pangolins (Pangolin Specialist Group -PangolinSG-). El seu objectiu principal és la investigació per augmentar el coneixement dels pangolins, les amenaces que pateixen i com poden ser mitigades per facilitar la seva conservació.

Els projectes de conservació que s’estan duent a terme inclouen campanyes per disminuir la demanda de carn i escates de pangolí, així com l’enduriment de les lleis. Malgrat tot, el desconeixement total de les poblacions i la seva baixa supervivència en captivitat per a la reproducció fa difícil el disseny d’estratègies per a la seva conservació.

QUÈ POTS FER  TU PELS PANGOLINS?

 • Rebutja qualsevol producte que provingui d’aquest animal, ja sigui carn, escates o productes “miracle” per a la cura de malalties. Llegeix les etiquetes de possibles remeis tradicionals, especialment si són originàries del mercat asiàtic, i recorda que els seus hipotètics beneficis no tenen cap base científica, per la qual cosa et pots replantejar el seu ús.
 • Comparteix informació: si tens dades noves sobre pangolins, fotos o vídeos, contacta amb el PangolinSG per col·laborar amb la investigació. Parla sobre ell en el teu entorn proper per conscienciar i donar a conèixer aquest fantàstic animal únic.
 • Fes un doctorat sobre el pangolí. Encara és necessària gran quantitat d’investigació sobre aquestes espècies, així que si ets estudiant i penses fer un doctorat, pots col·laborar amb el PangolinSG amb les teves futures investigacions.
 • Fes-te voluntari del PangolinSG. Involucra’t en el desenvolupament i implementació de projectes i programes de conservació.
 • Fes una donació econòmica perquè el PangolinSG pogui continuar la seva labor.

En conclusió, es necessita més investigació científica, un canvi de mentalitat i polítiques de protecció per evitar que el pangolí es converteixi en un exemple més d’espècie extingida a mans de la nostra, com li està a punt de succeir al rinoceront blanc.

REFERÈNCIES

mireia querol rovira

 

Pangolin: poaching is condemning it to extinction

Neither the tiger or elephant or rhino: the most hunted mammals by humans are pangolins, to the point of critically threaten their survival as a species. Discover the only mammal with scales, its current condition and what can we do to prevent the extinction of all species of pangolin in the world.

WHAT IS A PANGOLIN?

manis tricuspis, pangolin, árbol, tree, trepando
Tree pangolin (Phataginus tricuspis). (Photo by Bart Wursten).

The name pangolin (also known as scaly anteater or trenggiling) includes 8 different species distributed by a variety of habitats (tropical rainforests, dry forests, savanna areas, cultivated fields…) in Africa and Asia. They measure between 90 cm and 1.65 m. They are the only family in the order Pholidota: although physically similar, armadillos, sloths and anteaters are not its relatives (order Xenarthra). Most are nocturnal, solitary and shy, so there are still many questions about their biology and behavior in the wild (they don’t usually survive captivity).

MORPHOLOGY

Pangolins are the only mammals with scales: they are made of keratin (like our nails) and give them a look like a pineapple or artichoke. Scales are very sharp and they can move them voluntarily. If pangolins feel threatened hiss and puff, curl into a ball leaving the scales exposed and secrete pestilential acids to ward off predators (tigers, lions, panthers and humans).

leon, leona, pangolin, bola, lion, defensa
An impenetrable defense even to a lioness. (Photo by Holly Cheese)

The claws allow them both climb as digging: terrestrial pangolins hide and breed in underground galleries and arboreal pangolins do the same in hollows on trees. The tail of the tree pangolin is prehensile to attach to the branches. In addition, pangolins are excellent swimmers.
They are mainly bipedal animals: forepaws are so large that force them to walk on its hind legs, with a maximum speed of 5 km/h. Watch a pangolin walking and feeding:

NUTRITION

Pangolin has no teeth and is unable to chew. It feeds on ants and termites, which locates with its powerful sense of smell (the view is underdeveloped) and catch them with its sticky and long tongue (may be longer than the body itself, up to 40 cm). The stones swallowed involuntarily and corneal structures of their stomach help them to crush the exoskeletons of insects. With its powerful claws destroy their nests to access them and avoid their attack plugging his ears and nostrils, besides having an armored eyelid. It is estimated that a pangolin can consume about 70 million insects per year, which makes them important regulators of the population of ants and termites.

lengua, pangolin, tongue
The tongue of the pangolin. (Photo by Wim Vorster).

REPRODUCTION

Pangolins can reproduce at any time of the year. After pregnancy (two to five months, depending on species) only one young is born (African species) or up to three (Asian species).

pangolin, hembra, female, mamas, breast, pecho, tetas
Female pangolin. (Photo by Scott Hurd)

The pangolin is born with soft scales, which begin to harden after two days. When after a month come out of the burrow, they travel on the tail of her mother and become independent at 3-4 months. Their lifespan is unknown, although in captivity an individual lived until 20 years old.

pangolin, baby, cría, zoo bali
Female with her baby in the tail. Bali zoo. (Photo by Firdia Lisnawati)

THREATS AND CONSERVATION

In addition to habitat destruction, the main threat that pangolins face is direct hunting for human consumption. Although there are international laws to protect them, it is estimated that about 100 000 pangolins are hunted annuallyGiven the defense strategy of this animal, poachers only have to catch them of the ground. Like other species, like sharks, the food market and traditional medicine are the main causes of directing the pangolin towards extinction.

pangolin, jaulas, tráfico ilega, illegal trade, bushmeat
Illegal trade in pangolin. (Photo by Soggydan Benenovitch).

WHY PANGOLINS ARE POACHED?

 • Bushmeat is considered a delicacy and an indicator of high social status in Vietnam and China. The pangolin fetus soup is sold as an elixir to increase virility and improve breast milk production. The price of bushmeat on the black market can reach $ 300 per kilo. The price of an individual can reach $ 1,000.
sopa, feto, soup, pangolin, feto, fetus
Pangolin fetus soup. (Photo by TRAFFIC).
 • Blood is sold as a tonic to improve health and as an aphrodisiac.
 • Scales can reach $ 3000 per kilo and are used for almost anything: to cure from acne to cancer. This belief is curious, considering that the scales have the same structure as our fingernails.
pangolín, china, medicina, medicine, tradicional, cura para el cáncer
Products of traditional Chinese medicine made of pangolin. (Photo by TRAFFIC).

All these purported medicinal and magical effects have no scientific basis, making yet more nonsense pangolin smuggling.

CONSERVATION

The population trend of all species of pangolin is declining in some cases to an alarming extent. The IUCN (International Union for the Conservation of Nature) Red List of Threatened Species classifies them as it follows:

RED LIS CATEGORIES IUCN
IUCN Red List categories. (Image from iucn.org)

Because of their status, IUCN restored in 2012 a group of specialists within the Species Survival Commission (SSC) dedicated to pangolins (Pangolin Specialist Group -PangolinSG-). Its main objective are do research to increase knowledge of pangolins, the threats they face and how they can be mitigated to facilitate preservation.

The conservation projects that are being carried out include campaigns to reduce the demand of bushmeat and pangolin scales and the tightening of laws. Still, the total ignorance of populations’ state and low survival in captivity for breeding makes it difficult to design strategies for their conservation.

WHAT CAN YOU DO FOR PANGOLIN?

 • Reject any product derived from this animal, either bushmeat, scales or “miracle” products for the cure of diseases. Read the labels of any traditional remedies, especially if they are from the Asian market, and recall that its hypothetical benefits have no scientific basis, so that you can rethink their use.
 • Share information. If you own new data on pangolins, photos or videos contact with PangolinSG to cooperate with the investigation. Talk about them in your immediate environment to raise awareness and publicize this fantastic single animal.
 • Do a PhD about pangolins. Lot of research on these species is still needed, so if you are a student and you are planning to do a PhD, you can collaborate with PangolinSG with your future research.
 • Become a PangolinSG volunteer. Get involved in the development and implementation of projects and conservation programs.
 • Make a financial donation so PangolinSG can continue its work.

In conclusion, more scientific research, a change of mind and protection policies are needed to prevent the pangolin become an example of extinct species at the hands of ours, as it is about to happen to white rhino.

REFERENCES

MIREIA QUEROL ALL YOU NEED IS BIOLOGY