Arxiu d'etiquetes: iberlince

El linx ibèric: espècie en perill d’extinció

Potser, a molts de vosaltres us sonarà el nom Kenitra. Efectivament, es tracta d’un dels 8 linx ibèrics reintroduïts aquest any a Ciutat Real que va morir el passat 22 d’octubre per un tret d’un caçador. Aquest fet dóna peu a parlar d’aquesta valuosa espècie, per donar a conèixer la seva situació actual i la importància de la seva conservació.

BIOLOGIA

El linx ibèric (Lynx pardinus) és un felí proper als grans carnívors (tigres, lleons, jaguars…), més que als gats. Els linx,felins del gènere Lynx, es varen originar fa 3,2 milions d’anys a Nord-Amèrica, patint a posteriori una dispersió i especiació per Euràsia. Del total de 6 espècies de linx que han sorgit des de la seva aparició, quatre els trobem en l’actualitat:  linx roig (Lynx rufus), linx ibèric (Lynx pardinus), linx boreal (Lynx lynx) i linx canadenc (Lynx canadensis).

linces(1)

Les quatre espècies actuals de linx presenten unes característiques comunes: orelles amb un floc de pèls llargs a la punta coneguts com a pinzells (núm. 1), presència de barbes (núm. 2) i presència d’una cua curta (núm. 3).

El linx ibèric és un carnívor de mida mitjana (12,5 kg), essent els mascles més grans que les femelles. El seu aspecte és el d’un linx típic (característiques anteriors), amb un borló negre a la punta de la cua (núm. 4), a més de les característiques típiques dels felins. El motejat del pelatge li proporciona la capacitat de mimetisme del seu hàbitat, presentant taques de diferents mides.

Linx

HÀBITAT I ÀREA DE DISTRIBUCIÓ

El bosc mediterrani és l’hàbitat natural del linx ibèric. Es caracteritza per un predomini dels arbusts, especialment de fulla perenne, i la presència de vegetals amb gran resistència a la sequera. Aquest ecosistema es veu amenaçat pels incendis forestals, l’expansió urbanística, el maneig forestal substitutiu, el sobrepastureig i els canvis d’usos agrícoles.

bosc mediterrani

El linx ibèric està restringit a la Península Ibèrica (espècie endèmica), actualment només en la seva part sud-oest, formant grups aïllats a l’àrea de Doñana-Aljarafe i Sierra Morena. De tota manera, es creu que abans del segle XIX ocupava tota la Península.

doñana

Presència del linx ibèric en l’àrea de Doñana-Aljarafe al 2013

sierra morena

Presència del linx ibèric en l’àrea de Sierra Morena al 2013

ESTAT I MESURES DE CONSERVACIÓ

El linx ibèric és un dels animals més emblemàtics de la Península Ibèrica i és el felí més amenaçat del món. Fins no fa gaire, estava catalogat per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa com un animal críticament amenaçat. Afortunadament, se li ha rebaixat la categoria i ara està classificat com un animal en perill d’extinció (mira aquí).

A Espanya es coneixen només dues poblacions reproductores, amb uns 84 – 143 individus adults en total, essent insuficients per a la supervivència de l’espècie a llarg termini. Les seves poblacions han estat disminuint degut a la caiguda de la seva presa principal, el conill europeu (Oryctolagus cuniculus), per malalties com la mixomatosi i la malaltia vírica hemorràgica del conill o la sobrecaça, a més d’una alta mortalitat del linx per causes humanes (atropellaments, ús de tècniques il·legals i no selectives de caça, furtivisme, ús de verins…) i la destrucció i fragmentació del seu hàbitat per l’agricultura i el desenvolupament industrial.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Amb la finalitat de conservar-lo i protegir-lo, consta a l’annex del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades (Real Decret 139/2011, de 4 de febrer). La seva situació és tan extrema que la Comissió Europea ha aprovat ja tres projectes LIFE per a la conservació de tal espècie. L’últim, vigent fins al 2016, és el Projecte Life+ IBERLINCE, per a la recuperació de la seva distribució històrica a Espanya i Portugal, amb un pressupost total de més de 34 milions d’euros.

DOCUMENTAL: LINX IBÈRIC, EL CAÇADOR SOLITARI

REFERENCIES

S’han consultat les següents fonts per elaborar els continguts d’aquesta entrada, on podràs ampliar amb més informació:

Licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

El lince ibérico: especie en peligro de extinción

A lo mejor, a muchos de vosotros os va a sonar el nombre Kenitra. Efectivamente, se trata de uno de los 8 linces ibéricos reintroducidos este año en Ciudad Real que murió el pasado 22 de octubre por un disparo de un cazador. Este hecho da pie a hablar de esta valiosa especie, para dar a conocer su situación actual y la importancia de su conservación.

BIOLOGÍA

El lince ibérico (Lynx pardinus) es un felino cercano a los grandes carnívoros (tigres, leones, jaguares…), más que a los gatos. Los linces, felinos del género Lynx, se originaron hace 3,2 millones de años en Norteamérica, sufriendo a posteriori una dispersión y especiación por Eurasia. Del total de 6 especies de linces que han surgido des de su aparición, cuatro permanecen en la actualidad: lince rojo (Lynx rufus), lince ibérico (Lynx pardinus), lince boreal (Lynx lynx) y lince canadiense (Lynx canadensis).

linces(1)

Las cuatro especies actuales de lince presentan unas características comunes: orejas con un mechón de pelos largos en la punta conocidos como pinceles (núm. 1), presencia de barbas (núm. 2) y presencia de cola corta (núm. 3).

El lince ibérico es un carnívoro de tamaño medio (12,5 kg), siendo los machos más grandes que las hembras. Su aspecto es el de un lince típico (características anteriores), con un borlón negro en la punta de la cola (núm. 4), además de las características típicas de los felinos. El moteado del pelaje le proporciona la capacidad de mimetismo en su hábitat, presentando manchas de diferentes tamaños.

Linx

HÁBITAT Y ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

El monte mediterráneo es el hábitat natural del lince ibérico. Se caracteriza por un predomino de los arbustos, especialmente de hoja perenne, y la presencia de vegetales con gran resistencia a la sequía. Este ecosistema se ve amenazado por los incendios forestales, la expansión urbanística, el manejo forestal sustitutivo, el sobrepastoreo y los cambios de usos agrícolas.

bosc mediterrani

El lince ibérico está restringido a la Península Ibérica (especie endémica), actualmente sólo en su parte suroeste, formando grupos aislados en el área de Doñana-Aljarafe y Sierra Morena. De todos modos, se cree que antes del siglo XIX ocupaba toda la Península.

doñana

Presencia del lince ibérico en el área de Doñana-Aljarafe en el 2013

sierra morena

Presencia del lince ibérico en el área de Sierra Morena en el 2013

ESTADO Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

El lince ibérico es uno de los animales más emblemáticos de la Península Ibérica y es el felino más amenazado del mundo. Hasta hace poco, estaba catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como un animal críticamente amenazado. Afortunadamente, su categoría ha sido rebajada y ahora está catalogado como animal en peligro de extinción (mira aquí).

En España se conocen sólo dos poblaciones reproductoras, con entre 84 y 143 individuos adultos en total, siendo insuficientes para la supervivencia de la especie a largo plazo. Sus poblaciones han estado disminuyendo debido a la caída de su presa principal, el conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), por enfermedades como la mixomatosis y la enfermedad vírica hemorrágica del conejo o la sobrecaza, además de una alta mortalidad del lince por causas humanas (atropellos, uso de técnicas ilegales y no selectivas de caza, furtivismo, uso de venenos…) y la destrucción y fragmentación de su hábitat por la agricultura y el desarrollo industrial.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Con el fin de conservarlo y protegerlo, consta en el anexo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero). Su situación es tan extrema que la Comisión Europea ha aprobado ya tres proyectos LIFE para la conservación de dicha especie. El último de ellos, vigente hasta 2016, es el Proyecto Life+ IBERLINCE, para la recuperación de su distribución histórica en España y Portugal, con un presupuesto total de más de 34 millones de euros.

DOCUMENTAL: LINCE IBÉRICO, EL CAZADOR SOLITARIO

REFERENCIAS

Se han consultado las siguientes fuentes para elaborar los contenidos de esta entrada, donde podrás ampliar con más información:

Licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.