Arxiu d'etiquetes: palps

Maratus sp.: l’aranya que volia ser un paó reial

Si us digués que a Austràlia viuen paons reials d’uns 5mm, us ho creuríeu? Si bé és cert que en aquest país habiten organismes sorprenents, a hores d’ara els científics encara no hi han descobert aus tan petites. Ara bé, sí hi podem trobar uns animals diminuts que s’assemblen molt a aquestes aus: les aranyes paó reial (Maratus sp., Família Salticidae), l'”abdomen” o opistosoma de les quals (és a dir, la part posterior del cos de les aranyes) presenta una mena d’ales que poden desplegar a ambdós costats del cos, ben bé com si es tractés de la cua d’un paó reial.

El mes passat us vam ensenyar algunes fotografies d’aquests organismes als webs de les nostres xarxes socials. Al llarg d’aquest article, coneixereu les seves característiques més peculiars i descobrireu la funció que amaga l’opistosoma desplegable que presenten.

LES ARANYES SALTARINES

Les aranyes paó reial es situen dins la família Salticidae, grup que inclou les aranyes comunament conegudes com a aranyes saltarines o saltícids. Aquesta família inclou més de 5000 espècies (essent possiblement el grup d’aranyes més divers i abundant) i la seva distribució és pràcticament mundial (podent-se trobar, fins i tot, al cim de l’Everest; aquest és el cas de l’espècie Euophrys omnisuperstes). Ara bé, la majoria d’espècies es concentra sobretot en boscos tropicals.

¿COM PODEM DISTINGIR-LES?

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Generalment, les aranyes de la família Salticidae assoleixen una llargada d’uns pocs mil·límetres quan són adultes (el més habitual és que no sobrepassin els 10mm). Anatòmicament, els organismes d’aquest grup es caracteritzen per posseir dos grans ulls simples frontals flanquejats per dos de més petits, més quatre de molt petits situats per sobre i als costats d’aquests. La mida i posició d’aquests ulls els confereixen una visió excel·lent en comparació a altres grups d’aranyes, i fins tot comparada amb altres artròpodes la seva capacitat visual resulta excepcional.

Mireu quins ulls més grossos! Hi ha algú que se’n resisteixi?

Exemplar de l’aranya saltarina Paraphidippus auranticus (Foto de Thomas Shahan (c)).

A banda d’una bona visió, aquestes aranyes tenen la capacitat de saltar una distància de fins a 50 cops la seva longitud, motiu pel qual van rebre el sobrenom de “saltarines”. Així, són sobretot la seva capacitat per desplaçar-se llargues distàncies d’un únic salt i la seva visió extraordinària els dos trets que fan que aquestes aranyes siguin unes depredadores excel·lents, les quals cacen les seves presses per mitjà de la tècnica de l’aguait sense haver de construir teranyines o trampes de seda. A més a més, algunes de les seves potes davanteres tendeixen a ser més llargues que la resta, fet que millora la subjecció de les preses.

Aranya saltarina depredant un exemplar de Diaea evanida o aranya rosa de les flors (Foto de James Niland a Flickr, Creative Commons).

Els individus d’aquesta família d’aranyes solen presentar un dimorfisme sexual molt marcat (és a dir, diferències fisiognòmiques notables entre mascles i femelles). Els mascles de les aranyes saltarines solen tenir uns apèndixs bucals (o palps) molt grossos, els quals fan servir durant els balls nupcials i la còpula tant per cridar l’atenció de les femelles com per transmetre’ls l’espermatòfor (massa o càpsula d’espermatozous) durant l’aparellament.

Mascle d’araña saltarina de l’espècie Sitticus fasciger; s’aprecien els palps engruixits (de color fosc) (Foto de sankax a Flickr, Creative Commons).
Femella d’aranya saltarina de l’espècie Sitticus fasciger (Foto de sankax a Flickr, Creative Commons).

A banda d’uns palps força desenvolupats, els mascles d’algunes espècies d’aquesta família d’aranyes es caracteritzen per presentar un opistosoma (part posterior del cos de les aranyes) colorit o amb propietats iridiscents; alguns, fins i tot, són capaços de reflectir les radiacions UV procedents del Sol, les quals són detectades per les femelles de la seva mateixa espècie gràcies a la seva excel·lent capacitat visual, tal i com suggereixen alguns estudis recents. Les femelles, en canvi, solen ser de colors més apagats i críptics (encara que no sempre).

REFERÈNCIES

Maratus sp.: The spider that wants to be a peacock

If I told you that there exists a 5 millimeters Australian peacock, would you believe me? Although we can find a large number of incredible animals in this country, scientists haven’t yet discovered such a small bird. However, we can find a small peacock-like animals: the peacock spiders (Maratus sp. Salticidae Family, also known as jumping spiders), whose ‘abdomen’ or opisthosoma (the posterior part of the body in some arthropods, including arachnids) have a flap-like extensions that they can unfold to the sides of its body as real peacocks do.

The last month we introduce you these organisms at our different websites (Facebook and Twitter). Through this article, you will learn its most relevant characteristics and you’ll find out the hidden function of its drop down opisthosoma.

JUMPING SPIDERS

Peacock spiders are a part of Salticidae family, whose members are also known as ‘jumping spiders’. This family has up to 5000 species (probably, they form the largest and diverse group of spiders known nowadays), and they’re located all over the world (they can be found even at the top of Mount Everest; this is the case of Euophrys omnisuperstes). Even so, most of them inhabit tropical forests.

¿HOW CAN WE DISTINGISH THEM FROM OTHER SPIDERS?

MAIN TRAITS

Usually, spiders from Salticidae family get to be a size of few millimeters as adults (normally they don’t exceed 10mm long). From an anatomical point of view, the members of this group are characterized by its two big, simple front eyes flanked by two smaller ones, plus four eyes more located over them. The size and the position of these eyes give them an excellent vision in comparison with other spiders, and even compared to other group of arthropods its vision is extraordinary.

Look at these big eyes! Can you resist them?

Specimen of Paraphidippus auranticus (Picture by Thomas Shahan (c)).

Besides its excellent vision, these organisms have the ability to cover a distance of 50 times its length in one jump, because of what they received the nickname ’jumping’. Thus, their ability to travel long distances in just one leap and their extraordinary vision are the main traits that make these spiders being excellent predators: they hunt by stalking their prey without making spider webs or silk traps. Moreover, some of their legs tend to be longer than the others, letting them to catch preys way better.

Jumping spider predating a specimen of Diaea evanida or pink flower spider (Picture by James Niland on Flickr, Creative Commons).

Spiders of this family usually present a noticeable sexual dimorphism (that is, remarkable physiognomic differences between males and females). Jumping spider males have bigger oral appendixes (or pedipalps) than females, which they use during mating dance and copulation as much for attracting the attention of females as for giving females their spermatophore (capsule or mass containing spermatozoa) during mating.

Sitticus fasciger male (with dark big pedipalps) (Picture by sankax on Flickr, Creative Commons).
Sitticus fasciger female (Picture by sankax on Fickr, Creative Commons).

In addition to these developed pedipalps, males of some species of jumping spiders have a colorful, and even iridescent, opisthosoma (the posterior part of the body in some arthropods, including arachnids). Some of them even have an opisthosoma that can reflect UV radiations which are detected by females thanks to their extraordinary vision (as some studies suggest). In contrast, females use to be more cryptic or darker colored than males (but not always).

 

REFERENCES