Arxiu d'etiquetes: platyrrhini

Qui són els homínids?

L’article d’avui està dedicat als primats. Coneixerem algunes de les seves principals característiques, com es classifiquen les espècies actuals i descobrirem qui són els homínids i els hominins.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS PRIMATS

Els primats són un ordre de mamífers placentaris que va aparèixer fa quasi 65 milions d’anys a la selva plujosa tropical. Actualment existeixen més de 400 espècies vives, la majoria de vida arborícola. Atès que no hi ha una tret únic que els defineixi, són difícils de classificar, així doncs s’ha de considerar tot un conjunt de característiques, de les qual destaquen:

 • Sistema visual complex: amb els ulls situats de manera frontal, la seva visió és estereoscòpica, cosa que els permet percebre la distància i profunditat amb gran precisió. La majoria d’espècies veuen en color.
 • Alta mobilitat de l’espatlla: facilita el moviment del braç en totes direccions.
 • Mans i peus: tenen cinc dits i el polze oposable (almenys a les mans) cosa que els permet agafar i manipular objectes amb precisió. Encara que alguns tenen urpes, la majoria tenen ungles planes i tots (excepte alguns orangutans) tenen una ungla plana al dit gros del peu.
 • Tors i cua: diversos primats reposen i es desplacen amb el tors erecte. Excepte els simis, posseeixen una cua en alguns casos prènsil, que utilitzen com una cinquena extremitat.
 • Mida del cervell: a més d’algunes espècies de balenes dentades, els primats superiors tenen, en relació al cos, el cervell més gran de tots els mamífers.
 • Organització social: només orangutans, alguns lèmurs i gàlags són solitaris, la resta de primats s’organitzen en grups socials complexos.

  Goril·la menjant (Gorilla sp.) on s'aprecien algunes de les característiques descrites. (Foto: pixabay.com)
  Goril·la menjant (Gorilla sp.) on s’aprecien algunes de les característiques descrites. Foto: pixabay.com

CLASSIFICACIÓ

Fins fa poc les relacions entre diferents grups de primats no han estat clares, així que habitualment alguns termes duen a confusió o s’utilitzen de manera indistinta de manera popular (micos, simis…). La cladística moderna classifica els primats en dos subordres, els Haplorins (“primats de nas sec”) i els Estrepsirins (“primats de nas moll”). Una possible classificació seria la següent:

Tradicionalment els primats es classifiquen en tres grups: prosimis, mones o micos i simis.

PROSIMIS

Els prosimis són el grup més antic de primats. Es distribueixen pel sud-est asiàtic i illes marginals d’Àfrica. Comprenen els lèmurs, loris, gàlags, indris, l’ai-ai i els tarsers. Tenen en comú les següents característiques:

 • Urpes enlloc d’ungles (tenen almenys una ungla).
 • Musells llargs amb nas humit. Són els primats amb major sentit de l’olfacte.
 • Major orientació lateral dels ulls que la resta de primats. Aquests són grans i tenen bona visió nocturna.
 • Pavellons auditius mòbils.
 • Menor proporció cerebral dels primats.
  Ai-ai (Daubentonia madagascariensis). (Foto: Frans Lanting)
  Ai-ai (Daubentonia madagascariensis). Foto: Frans Lanting

  Tarser de Filipines (Foto: Kok Leng Yeo)
  Tarser de Filipines (Carlito syrichta). Foto: Kok Leng Yeo

 MONES DEL NOU I VELL MÓN

Les mones del Nou Món es distribueixen per Amèrica Central i del Sud. Tenen la cua llarga, freqüentment prènsil. El musell és pla i les narius laterals. Són totalment arborícoles. Els representants més coneguts són els titís, la mona aranya, els caputxins, i els sakís.

Sakí cariblanco macho (Pithecia pithecia). (Foto: Charles Miller).
Sakí de cara blanca mascle (Pithecia pithecia). Foto: Charles Miller

Les mones del Vell Món es distribueixen per Àfrica i Àsia. Solen tenir una mida superior a les del Nou Món. Les narius estan orientades cap avall o cap endavant i comprenen una gran diversitat d’espècies, com els macacs, papions, mandrils, mangabeis, drils, còlobs, nassuts, langurs…

Langur dorado (Trachypithecus geei). (Foto: Wikimedia).
Langur daurat (Trachypithecus geei). Foto: Wikimedia

SIMIS

Els simis es divideixen en dues famílies: els hilobàtids (gibons i siamangs) i els homínids (orangutans, goril·les, ximpanzés i humans). Es distribueixen per Àfrica occidental i central i pel sud i sud-est asiàtic, amb excepció dels humans, que ens distribuïm per tot el planeta i hàbitats.  Els simis tenim la cara plana, amb les narius cap avall i una anatomia que facilita la postura erecta i la manipulació precisa de materials, que inclou l’ús i creació d’eines en algunes espècies.

Ximpanzè (Pan paniscus). Pierre Fidenci
Bonobo (Pan paniscus). Foto: Pierre Fidenci

En conclusió, els homínids som els éssers humans (Homo sapiens) conjuntament amb orangutans (dues especies: Pongo pymaeus i Pongo abelii), ximpanzès (Pan troglodytes), bonobos (Pan paniscus) i goril·les (dues especies: Gorilla gorilla i Gorilla beringei), ja que tots pertanyem a la família Hominidae. El terme homínid també es refereix a totes les espècies fòssils d’aquest família, i per tant, als nostres avantpassats, que tractarem en futurs articles sobre evolució humana. Malgrat això, actualment per referir-nos exclusivament a les espècies de la nostra branca evolutiva (inclòs H. sapiens) s’utilitza el terme hominins, que fa referència a una tribu (Hominini) de la família Hominidae.

REFERÈNCIES

Si t’ha agradat aquest article, si us plau comparteix-lo a les xarxes socials per a fer-ne difusió,  doncs l’objectiu del blog, al cap i a la fi, és divulgar la ciència i que arribi al màxim de gent possible.

 Aquesta publicació està sota una llicencia Creative Commons:
Llicència Creative Commons

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Who are the hominids?

Today’s article is dedicated to primates. We will talk about some of its key features, the classification of the living species and we will discover who the hominids and hominans are.

GENERAL CHARACTERISTICS OF PRIMATES

Primates are an order of placental mammals that appeared about 65 million years ago in the tropical rainforest. There are currently over 400 living species, most of them arboreal. Since there are no single trait that defines them, they are difficult to classify; so we have to consider a set of features, which are:

 • Complex visual system: with frontally placed eyes, their vision is stereoscopic, allowing them to perceive the distance and depth with great accuracy. Most species can see in color.
 • High mobility of the shoulder: allows an easy arm movement in all directions. Hands and feet have five fingers and opposable thumb (at least in hands) allowing them to grasp and manipulate objects with precision. Although some have claws, most have flat nails and all (except some orangutans) have a flat nail on the big toe.
 • Torso and tail: several primates rest and move with an erect torso. Except apes, in some cases they have a prehensile tail, and can use it as a fifth limb.
 • Brain size: besides some species of toothed whales, some primates have, in relation to the body, the largest brain of all mammals.
 • Social organization: only orangutans, some lemurs and galagos are solitary, other primates are organized in complex social groups.
Gorila comiendo (Gorilla sp.) donde se aprecian algunas de las características descritas (Foto: pixabay.com)
Gorilla eating (Gorilla sp.) where whe can see some of the characteristics. Photo: pixabay.com
 

CLASSIFICATION

The relationships among the different groups of primates were not clearly understood until relatively recently, so the commonly used terms are somewhat confused (mokeys, apes…). Modern cladistic classifies primates in two suborders, Haplorrhini (“dry-nosed primates”) and Strepsirhini (“wet-nosed primates“). A possible classification would be:

Taxonomia primates english
Primates taxonomy. Clic to enlarge. Created by Mireia Querol based in an image taken of humanorigins.si.edu.

Traditionally primates are classified into three groups: prosimians, monkeys and apes.

PROSIMIANS

Prosimians are the oldest primate group. They are distributed throughout Southeast Asia and Africa marginal islands. Prosimians include lemurs, lorises, galagosindris, the aye-aye and tarsiers. They share the following characteristics:

 • Claws instead of nails (they have at least a fingernail)
 • Long snout with wet nose. They have the best sense of smell among primates
 • More lateral orientation of the eyes than other primates. These are big and have good nocturnal vision
 • Mobile pinna
 • Minor brain proportion than other primates
Aye-aye (Daubentonia madagascariensis). (Foto: Frans Lanting)
Aye-aye (Daubentonia madagascariensis). Photo: Frans Lanting
 

Tarser de Filipines (Foto: Kok Leng Yeo)
Philippines tarsier (Carlito syrichta). (Photo: Kok Leng Yeo)

OLD AND NEW WORLD MONKEYS

The New World monkeys are distributed throughout Central and South America. They have a long, often prehensile tail. The muzzle is flat and the nostrils are situated in the side. They are completely arboreal. The best known representatives are marmosets, spider monkeys, capuchins, and sakis.

Sakí cariblanco macho (Pithecia pithecia). (Foto: Charles Miller).
Male of White-faced saki (Pithecia pithecia). Photo: Charles Miller
 

The Old World monkeys are distributed throughout Africa and Asia. Usually they are bigger than New World monkeys. The nostrils are directed downward or forward. The Old World monkeys cover a wide range of species, such as macaques, baboons, mandrills, mangabeis, drills, colobus, proboscis monkeys, langurs

Langur dorado (Trachypithecus geei). (Foto: Wikimedia).
Gee’s golden langur (Trachypithecus geei). Photo: Wikimedia
 

APES

Apes are divided into two families: Hylobatidae (gibbons and siamangs) and Hominidae (orangutans, gorillas, chimpanzees and humans). They are distributed throughout West and Central Africa and South and Southeast Asia, except humans: we are distributed all over the planet and habitats. Apes have a flat face, with the nostrils downwards and an anatomy that facilitates upright posture and materials handling, including the creation and use of tools in some species.

Bonobo (Pan paniscus). (Foto: Pierre Fidenci)
Bonobo (Pan paniscus). Photo: Pierre Fidenci
In conclusion, hominids are human beings (Homo sapiens) together with orangutans (two species: Pongo pymaeus and Pongo abelii), chimpanzees (Pan troglodytes), bonobos (Pan paniscusand gorillas (two species: Gorilla gorilla y Gorilla beringei), because we all belong to the family Hominidae. The term also refers to all fossil species of this family, and therefore our ancestors, that we will discuss in future articles on human evolution. However, to refer exclusively to our evolutionary branch (including H. sapiens) the used term is hominans or hominas, which refers to a tribe (Hominini) of the Hominidae family.

REFERENCES

If you enjoyed this article, please share it on social networks to spread it. The aim of the blog, after all, is to spread science and reach as many people as possible.

This publication is licensed under a Creative Commons:Llicència Creative Commons

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

¿Quiénes son los homínidos?

El artículo de hoy está dedicado a los primates. Conoceremos algunas de sus principales características, como se clasifican las especies actuales y descubriremos quiénes son los homínidos y los homininos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PRIMATES

Los primates son un orden de mamíferos placentarios que apareció hace casi 65 millones de años en la selva lluviosa tropical. Actualmente existen más de 400 especies vivas, la mayoría de vida arborícola. Dado que no hay un rasgo único que los defina, son difíciles de clasificar; se deben considerar pues todo un conjunto de características, de las cuales destacan:

 • Sistema visual complejo: con los ojos situados de manera frontal, su visión es estereoscópica, lo que les permite percibir la distancia y profundidad con gran precisión. La mayoría de especies ven en color.
 • Alta movilidad del hombro: facilita el movimiento del brazo en todas direcciones.
 • Manos y pies: tienen cinco dedos y el pulgar oponible (al menos en las manos) lo que les permite coger y manipular objetos con precisión. Aunque algunos tienen garras, la mayoría tienen uñas planas y todos (excepto algunos orangutanes) tienen una uña plana en el dedo gordo del pie.
 • Torso y cola: varios primates reposan y se desplazan con el torso erecto. Excepto los simios, poseen una cola en algunos casos prensil, que utilizan como una quinta extremidad.
 • Tamaño del cerebro: además de algunas especies de ballenas dentadas, los primates superiores tienen, en relación al cuerpo, el cerebro más grande de todos los mamíferos.
 • Organización social: sólo orangutanes, algunos lémures y gálagos son solitarios, el resto de primates se organizan en grupos sociales complejos.

Gorila comiendo (Gorilla sp.) donde se aprecian algunas de las características descritas (Foto: pixabay.com)

Gorila comiendo (Gorilla sp.) donde se aprecian algunas de las características descritas (Foto: pixabay.com)

CLASIFICACIÓN

Hasta hace poco las relaciones entre diferentes grupos de primates no han sido claras, así que habitualmente algunos términos llevan a confusión o se utilizan de manera indistinta de manera popular (monos, simios …). La cladística moderna clasifica los primates en dos subórdenes, los Haplorrinos (primates de nariz seca“) y los Estrepsirrinos (primates de nariz mojada“). Una posible clasificación sería la siguiente:

Taxonomía del orden primates. Credo por Mireia Querol basado en una imagen de humanorigins.si.edu

Tradicionalmente los primates se clasifican en tres grupos: prosimios, monos y simios.

PROSIMIOS

Los prosimios son el grupo más antiguo de primates. Se distribuyen por el sureste asiático e islas marginales de África. Comprenden los lemures, loris, gálagos, potos, indris, el aye-aye y los tarseros. Tienen en común las siguientes características:

 • Garras en lugar de uñas (tienen al menos una uña)
 • Hocico largo con nariz húmeda. Son los primates con mayor sentido del olfato
 • Mayor orientación lateral de los ojos que el resto de primates Éstos son grandes y tienen buena visión nocturna
 • Pabellones auditivos móviles
 • Menor proporción cerebral de los primates

  Aye-aye (Daubentonia madagascariensis). (Foto: Frans Lanting)
  Aye-aye (Daubentonia madagascariensis). (Foto: Frans Lanting)

Tarsero de Filipinas (Foto: Kok Leng Yeo)
Tarsero de Filipinas (Carlito syrichta). (Foto: Kok Leng Yeo)

MONOS DEL NUEVO Y VIEJO MUNDO

Los monos del Nuevo Mundo se distribuyen por América Central y del Sur. Tienen la cola larga, frecuentemente prensil. El hocico es plano y las narinas laterales. Son totalmente arborícolas. Los representantes más conocidos son los titís, el mono araña, los capuchinos, y los sakí.

Sakí cariblanco macho (Pithecia pithecia). (Foto: Charles Miller).
Sakí cariblanco macho (Pithecia pithecia). (Foto: Charles Miller).

Los monos del Viejo Mundo se distribuyen por África y Asia. Suelen tener un tamaño superior a los del Nuevo Mundo. Las narinas están orientadas hacia abajo o hacia delante y comprenden una gran diversidad de especies, como los macacos, papiones, mandriles, mangabeis, driles, colobos, narigudos, langures

Langur dorado (Trachypithecus geei). (Foto: Wikimedia).
Langur dorado (Trachypithecus geei). (Foto: Wikimedia).

SIMIOS

Los simios se dividen en dos familias: los hilobátidos (gibones y siamangs) y los homínidos (orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos). Se distribuyen por África occidental y central y por el sur y sureste aisático, con excepción de los humanos, que nos distribuimos por todo el planeta y hábitats. Los simios tenemos la cara plana, con las narinas hacia abajo y una anatomía que facilita la postura erecta y la manipulación precisa de materiales, que incluye el uso y creación de herramientas en algunas especies.

Bonobo (Pan paniscus). (Foto: Pierre Fidenci)
Bonobo (Pan paniscus). (Foto: Pierre Fidenci)

En conclusión, los homínidos somos los seres humanos (Homo sapiens) conjuntamente con orangutanes (dos especies: Pongo pymaeus y Pongo abelii), chimpancés (Pan troglodytes), bonobos (Pan paniscusy gorilas (dos especies: Gorilla gorilla y Gorilla beringei), ya que todos pertenecemos a la familia Hominidae. El término homínido también se refiere a todas las especies fósiles de este familia, y por lo tanto, a nuestros antepasados, que trataremos en futuros artículos sobre evolución humana. A pesar de esto, actualmente para referirnos exclusivamente a las especies  de nuestra rama evolutiva (H. sapiens incluido) se utiliza el término homininos, que hace referencia a una tribu (Hominini) de la familia Hominidae.

REFERENCIAS

Si te ha gustado este artículo, por favor compártelo en las redes sociales para hacer difusión, pues el objetivo del blog, al fin y al cabo, es divulgar la ciencia y que llegue al máximo de gente posible .

 Esta publicación está bajo una licencia Creative Commons:
Llicència Creative Commons

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.