Arxiu d'etiquetes: pleurobranchia

Comb jellies: Ctenophora

Today we are talking about Ctenophora, commonly known as comb jellies, marine animals that for many years were considered jellyfishes due to its apparent similarity. Here, we will give what features can we use to distinguish them from cnidarians and, in addition, we will present examples of the Mediterranean. 

INTRODUCTION

Ctenophora is a group of about 100 species of marine bioluminescent invertebrates that lives in all oceans, mainly in warm waters. The word ctenophora comes from Greek and means literally “comb carriers” and the reason is that they have eight comb rows, which are used for locomotion. Ctenophora are commonly known as comb jellies. It has been confused with cnidarians (anemones, jellyfishes, corals…) for years due to both groups present bilateral symmetry and for other features.

Figure1.1This ctenophore (Mnemiopsis leidyi) is an invasive species in the Mediterranean (William Browne, University of Miami).

There are some features to distinguish Ctenophora from cnidarians:

 1. They don’t have nematocysts, poisonous cells that are shot when something touch them. The species Haeckelia rubra is an exception because it takes these cells from cnidarians that feeds on.
 2. They have adhesive cells (colloblasts), which are used to catch preys.
 3. Generally they have pharynx.
 4. They never make up colonies; it means that every individual live independently.
 5. They have anal openings.
 6. They have 8 comb rows.

ANATOMY

Ctenophora are hermaphroditic animals with a gelatinous consistency that can measure from 5 cm to 2 meters length. The feature that best defines them is the presence of eight equidistant comb rows in their surface, which are distributed from the aboral pole (the place of the anal openings) to the oral pole (the place where the mouth is). Each row is constituted by transversal sheets of joined ciliums. Their beat is produced simultaneously and allow their movement, taking place from the aboral to oral pole, what causes a movement with the mouth ahead. They can achieve a speed of 5 cm for second, it is about 2 km/h.

In the case of having tentacles (Tentaculata class), these are long, massive and very extensive (till 15 cm). These can be kept inside a tentacular sheaths. In the surface, they have colloblasts or adhesive cells, which produce a sticky substance that let them capture and retain small animals. In the case of not having tentacles, they present lobules, an expansions each side that help them to capture their preys.

Dryodora glandiformis Alexander SemenovCtenophore Dryodora glandiformis (Alexander Semenov): (1) comb rows y (2) tentacles.

HABITAT AND ECOLOGY

Ctenophora are swimming animals, except some sessile species. They usually live in surface waters, but some species cn live at 3000 meters depth. They constitute gelatinous plankton. They are predators and carnivore. It means that they feed on larvae fishes, small fishes, crustaceans, cnidarians and other ctenophora.

EXAMPLES FROM THE MEDITERRANEAN

In the Mediterranean sea, we can find different species of ctenophora.

Beroe ovata_5Ctenophora Beroe ovata (Foto: Lyubomir Klissurov). This animal has a mitt-like shape with a milky colour, pink or reddish.
Mn 07Ctenophora Mnemiopsis leidyi (Foto: Lyubomir Klissurov). This animal has a oval transparent body. Its rows produce blue-green colour when is disturbed (bioluminescence). In addition, it has iridisence (the property of certain surfaces that appear to change colour as the angle of view or the angle of illumination changes). It have several feeding lobes. It lives in the sea surface, in opened seas. It's an invasive species in the Mediterranean.
ktenofora3Ctenophora Pleurobranchia pileus (Foto: Lyubomir Klissurov). It has a pear-like shape, with long tentacles and its body is generally transparent, with some milky parts.
Callianira_bialata00_1Ctenophora Callianira bialata (Foto: Jordi Regàs). Animal with clear pink lobes. In the lower part, adults have two horns, with a similar length of the body. They have two tentacles. This animal lives in the Mediterranean and North Atlantic.
IH2-079 Venus' girdle, Cestum veneris 1Ctenophora Cestum veneris (Foto: Rokus Groeneveld). This cenophore has a belt-like shape of 1,5 meters lenght and 4 cm width. It's transparent. They live from sea surface to 200 meters depth.

REFERENCES

If you have enjoyed reading this article you can feel free of share it. The goal of this blog is the dissemination of science. Thank you!

This publication is under a Creative Commons license:

Llicència Creative Commons Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Nous de mar: els ctenòfors

En aquesta ocasió, el tema que tractarem serà els ctenòfors, coneguts popularment com a nous de mar, uns animals exclusivament marins que durant molts anys varen ser considerats meduses degut a la seva aparent semblança. Aquí pretenem explicar quines característiques tenen per tal de distingir-los de les meduses i, a més, donarem exemples que podem trobar al Mediterrani. 

INTRODUCCIÓ

Els ctenòfors són un grup d’unes 100 espècies d’invertebrats exclusivament marins i bioluminescents que es troben en tots els mars, sobretot aigües càlides. La paraula ctenòfor prové del grec i significa literalment “portadors de pintes” i el cas és que presenten vuit files de làmines amb forma de pinta que utilitzen per a la locomoció. Se’ls coneix popularment com a nous de mar o meduses amb braços. Se’ls ha confós durant anys amb els cnidaris (anemones, meduses, coralls…) degut a que ambdós grups tenen simetria bilateral primària i per altres característiques.

Figure1.1El ctenòfor Mnemiopsis leidyi és una espècie invasora del Mediterrani. (William Browne, University of Miami)

Hi ha un conjunt de característiques que ens permeten diferenciar-los dels cnidaris:

 1. No presenten nematocists, els orgànuls urticants dels cnidaris que es disparen quan quelcom els toca. L’espècie Haeckelia rubra és una excepció i sembla ser que els agafa dels cnidaris dels que s’alimenta.
 2. Presenten unes cèl·lules adhesives (col·lòcits), les quals utilitzen per atrapar a les preses.
 3. Generalment presenten faringe.
 4. Mai formen colònies, és a dir, cada un dels individus viu de forma independent.
 5. Presenten obertures anals.
 6. Presenten 8 files de làmines en forma de pinta.

ANATOMIA

Els ctenòfors són animals hermafrodites de consistència gelatinosa que poden mesurar entre 5 cm i 2 metres de longitud. La característica que millor els defineix és la presència de vuit bandes equidistants en la seva superfície anomenades files de pintes, que es distribueixen des del pol aboral (on hi ha l’orifici anal) fins al pol oral (on hi ha la boca). Cada banda està constituïda per làmines transversals de cilis fusionats entre ells anomenats pintes. El seu batec es produeix de forma sincronitzada i és el que li permet la propulsió, produint-se del pol aboral a l’oral, de manera que es desplaça amb la boca cap endavant. Té la capacitat de nedar enrere invertint la direcció de la ona. Poden assolir velocitats de 5 cm per segon, és a dir, uns 2 km/h.

Quan tenen tentacles (classe Tentaculats), aquests són llargs, massius i molt extensibles (fins  15 cm). Aquests poden guardar-se a l’interior d’unes beines tentaculars. A la seva superfície hi ha els col·lòcits o cèl·lules adhesives, que produeixen una substància enganxosa que els permet capturar i retenir petits animals. Els que no tenen tentacles tenen lòbuls, unes expansions a banda i banda que els són útils per capturar l’aliment.

Dryodora glandiformis Alexander SemenovCtenòfor Dryodora glandiformis (Alexander Semenov): (1) files de pintes i (2) tentacles.

HÀBITAT I ECOLOGIA

Els ctenòfors són animals nedadors lliures, excepte algunes espècies reptants o sèssils. Solen viure a les aigües superficials, tot i que algunes espècies poden viure a grans profunditats (fins als 3000 metres). Formen part del plàncton gelatinós. Són organismes depredadors i carnívors. Això significa que s’alimenten de larves de peixos, peixos petits, crustacis, cnidaris i altres ctenòfors.

EXEMPLES DEL MEDITERRANI

Al mar Mediterrani podem trobar diferents espècies de ctenòfor, bé perquè hi visquin de forma natural o bé perquè hagin arribat d’altres parts del món.

Beroe ovata_5Ctenòfor Beroe ovata (Foto: Lyubomir Klissurov). Té el cos en forma de manyopla i de color blanc lletós, rosa o vermellós.

Mn 07Ctenòfor Mnemiopsis leidyi (Foto: Lyubomir Klissurov). Té el cos lobulat i transparent amb una certa forma ovalada. Quan se'l molesta les pintes produeixen un color blau-verdós (bioluminescència). A més, presenta fenomens d'iridescència, és a dir, un fenomen òptic que es produeix sobre una superfície segons l'angle en que incideix la llum). Presenta varis lòbuls per a l'alimentació. Es troba a la superfície de l'aigua, en mars oberts. És una espècie invasora al Mediterrani.
ktenofora3Ctenòfor Pleurobranchia pileus (Foto: Lyubomir Klissurov). Té el cos en forma de pera, amb uns llargs tentacles i el cos és generalment transparent, amb algunes parts de color blanc lletós.

Callianira_bialata00_1Ctenòfor Callianira bialata (Foto: Jordi Regàs). Animal amb el cos lobulat de color rosa clar. A la part inferior té dues banyes en els adults, d'igual longitud que el cos. Presenta dos tentacles. Sembla ser que viu al Mediterrani i Atlàntic Nord.

IH2-079 Venus' girdle, Cestum veneris 1Ctenòfor Cestum veneris (Foto: Rokus Groeneveld). Aquest ctenòfor té forma de cinturó d'uns 1,5 metres de longitud i 7 cm d'amplada. És transparent i permet veure un conjunt de canals que el travessen. Es troba des de la superfície fins als 200 metres de profunditat.

REFERÈNCIES

Si t’ha agradat aquest article t’estaré molt agraït que el comparteixis a les xarxes socials perquè arribi com a més gent millor. L’objectiu del blog és la divulgació de la biologia, així que amb aquest petit gest hi estaràs contribuint. Moltes gràcies!

Aquesta publicació està sota una llicencia Creative Commons:
Llicència Creative Commons Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.