Arxiu d'etiquetes: quandong

Meet present velociraptors

There are some stories about eagles who kidnap children, movies about murderer birds… But it really exist a bird which can kill a person? Are birds of prey the most dangerous birds? Keep reading to find out more.

THE CASSOWARY

According to the Guinness Book of Records, the most dangerous bird in the world is the cassowary. Cassowaries (family Casuariidae), like the emu (with whom it is related) and the ostrich, are flightless birds and good runners (up to 50 km/h). They are also good swimmers and can jump up to almost 2 meters. They live in New Guinea, north of Australia (Queensland) and neighboring islands (Ceram, Aru).

Casuario (casuarius unnapendiculatus). Foto de Quartl
Northern cassowary (Casuarius unnapendiculatus). Photo by Quartl

There are three species: the Southern cassowary (Casuarius casuarius), the Dwarf cassowary (Casuarius bennetti) and the Northern cassowary (Casuarius unappendiculatus). The largest of all is the Sourthern cassowary, in which we will focus in this article. Its name comes from Papua and means “horned head”.

Besides the size (1.80 m tall and weighing 70 kg, females are larger than males), highlighting the Southern cassowary is their blue and red neck, plucked, with two hanging pieces of skin (wattles), along with a casque that crowns the head, which is higher in the female. This casque is made up of trabecular bone (spongy bone) covered with hard skin (keratinized), which helps make their way through the dense vegetation of the rainforest where they live or for sexual attraction. It can also be a sign of the age, health and status of the animal respect their peers. It is estimated that they can live up to 12 to 19 years in the wild.

Primer plano de un casuario. Foto de Nick Hobgood.
Foreground of a Southern cassowary (Casuarius casuarius). Photo by Nick Hobgood.

The plumage is black, shiny and loose, giving it an aspect like hair. The tips are sharp and used as a defense. But the real danger of the cassowary falls upon its legs and feet, as one of its three fingers has a claw of about 10-12 cm long.

pies, peus, garra, uña, casuario, feet, foot, cassowary
Cassowary feet, in which can be seen its inner finger modified as a powerful claw. Photo by Christian Ziegler

DIET

The cassowary feeds mainly on fruits in the ground, which are swallowed whole. This makes them important seed dispersers, up to 70 different species. Their diet is completed with invertebrates such as insects, small vertebrates and fungi.

quandong, cassowary, eating, fruit
Cassowary eating quandongs, one of its favorite fruits. Photo by Christian Ziegler

REPRODUCTION

Cassowaries are birds of solitary habits, they meet only in breeding season (June to October). The female is dominant over the male and can mate with several males, putting different clutches on the floor.

cassowary, eggs, huevos, casuario, ous, casuari
Cassowary eggs are green coloured. Foto de Christian Ziegler

The males are responsible for incubating the eggs (4-8) for 50 days and take care of the chicks up to one year and four months. These have a plumage with brown, black and white stripes, they turn brown at 5 months of age. The final color and helmet appear when they are between 2 -4 years old.

casuario, pollitos, chicks, cassowary, casuari, pollets, iphone photo
Cassowary with its chicks. Photo by Kaisa Breeden

BEHAVIOUR

They are quiet and peaceful but highly territorial birds. When disturbed or threatened, they do not hesitate to violently attack with their powerful legs and beak. They attack like it is believed Velociraptors did: cassowaries make big jumps and kick their opponents eviscerating them with their powerful claw as if it were a dagger, and causing internal injuries because of blows. The cassowary has killed at least two people in Australia (2009 data) and probably some more that has not been documented in native populations. There have also been cases of bone fractures in people, such as ribs, legs …

In this video you can see how a cassowary attacks:

CONSERVATION AND THREATS

Although they are not dangerous to humans unless they are bothered, the main threat cassowaries suffer is the destruction of their habitat (replacement of the forest by cultivated fields) and forest fragmentation, which prevents access to food and other reproductive groups. There are also frequent car accidents in Australia and attacks of domestic dogs to cassowary chicks. Finally they are also victims of uncontrolled hunting in the area of New Guinea.

Australia, señal de tráfico, casuario, cape tribulation, cassowary, traffic signal
Traffic signal in Cape Tribulation, Australia, warning of the presence  of cassowaries. Photo by Mireia Querol

The Southern cassowary is classified as Vulnerable in the UICN Red List as well as the Northern cassowary. The dwarf cassowary is near threatened. Cassowaries in Australia live in protected areas, and there are also specific conservation plans by Queensland Parks and Wildlife Service. There are no reliable population data in New Guinea.

As we have seen, the cassowary is a spectacular bird that arouse great respect but is in danger. We encourage you to leave your comments and your experiences about it if you have traveled to their habitat and have been lucky enough to see one in the wild.

REFERENCES

 MIREIA QUEROL ALL YOU NEED IS BIOLOGY

Coneix al velociraptor actual

Hi ha algunes històries sobre àligues que rapten nens, refranys d’ocells que treuen els ulls, pel·lícules d’ocells assassins Però existeix realment alguna au capaç de matar una persona? Són els rapinyaires les aus més perilloses? Segueix llegint per saber més.

EL CASUARI

Segons el Llibre Guiness dels Rècords, l’au més perillosa del món és el casuari. Els casuaris (família Casuariidae), igual que l’emú (amb el qual està emparentat) i l’estruç, són aus corredores (fins a 50 km/h) no voladores. També són bones nedadores i capaces de saltar fins a gairebé 2 metres. Habiten a Nova Guinea, nord d’Austràlia (Queensland) i illes veïnes (Ceram, Aru).

Casuario (casuarius unnapendiculatus). Foto de Quartl
Casuari unicarunculat (Casuarius unnapendiculatus). Foto de Quartl

Existeixen tres espècies: el casuari comú o meridional (Casuarius casuarius), el casuari menor o de Bennett (Casuarius bennetti) i el casuari unicarunculat o de Salavati (Casuarius unappendiculatus). El major d’ells és el comú, en el qual ens centrarem en aquest article. El seu nom procedeix del Papua i significa “cap amb banyes”.

A més de la mida (1,80 m d’alçada i 70 kg de pes, les femelles són més grans que els mascles), el que destaca de la casuari comú és el seu coll blau i vermell, sense plomes, del que li pengen dues pells vermelles (carúncules), juntament amb un casc que li corona el cap, que és més alt en la femella. Aquest casc està format per os trabecular (os esponjós) cobert de pell dura (queratinitzada), que l’ajuda a obrir-se camí per la densa vegetació de les selves humides on viu o com a reclam sexual. També pot ser un signe de l’edat i salut de l’animal i status respecte els seus congèneres. S’estima que poden viure uns 12-19 anys en estat salvatge.

Primer plano de un casuario. Foto de Nick Hobgood.
Primer pla d’un casuari meridional (Casuarius casuarius). Foto de Nick Hobgood.

El plomatge és negre, brillant i lliure, la qual cosa li dóna un aspecte que recorda al pèl. Les puntes són afilades i s’utilitzen com a defensa. Però el veritable perill del casuari resideix en les seves potes i peus, ja que un dels seus tres dits posseeix una urpa d’uns 10-12 cm.

pies, peus, garra, uña, casuario, feet, foot, cassowary
Peus del casuari, on s’observa el seu dit interior modificat en una poderosa urpa. Foto de Christian Ziegler

ALIMENTACIÓ

El casuari s’alimenta principalment de fruits que troba a terra, que s’empassa sencers. Això els converteix en importants dispersors de llavors, de fins a 70 espècies diferents. Completa la seva dieta amb invertebrats com insectes, petits vertebrats i fongs.

quandong, cassowary, eating, fruit
Casuari menjant quandongs, un dels seus fruits predilectes. Foto de Christian Ziegler

REPRODUCCIÓ

Els casuaris són aus de costums solitaris, que només es troben en època de reproducció (de juny a octubre). La femella és dominant sobre el mascle i pot aparellar-se amb diversos, posant diferents niuades sobre el sòl.

cassowary, eggs, huevos, casuario, ous, casuari
Els ous de casuari són de color verd. Foto de Christian Ziegler

El mascles seran els encarregats d’incubar els ous (de 4 a 8) durant 50 dies i tenir cura dels pollets fins a un any i 4 mesos. Aquests tenen un plomatge a ratlles negre, castany i blanc, i es van tornant marrons als 5 mesos d’edat. El color definitiu i el casc apareixeran entre els 2 i 4 anys.

casuario, pollitos, chicks, cassowary, casuari, pollets, iphone photo
Casuari amb els seus pollets. Foto de Kaisa Breeden

COMPORTAMENT

Són aus tranquil·les i pacífiques però summament territorials. Quan són molestades o se senten amenaçades, no dubten a atacar amb violència amb les seves poderoses potes i bec. A l’estil de com es creu que atacaven els velociraptors, els casuaris donen grans salts i puntades als seus adversaris esbudellant-los amb la seva poderosa urpa com si fos un punyal i causant-los ferides internes pels cops. El casuari ha donat mort almenys a dues persones a Austràlia (dades de 2009) i segurament alguna més que no s’ha documentat en poblacions indígenes. També s’han donat casos de fractures òssies a persones, com costelles, cames

En aquest vídeo pots veure com ataca el casuari:

CONSERVACIÓ I AMENACES

Encara que no són perillosos per als humans tret que siguin molestats, la principal amenaça del casuari és la destrucció del seu hàbitat (substitució de la selva per camps de conreu) i la fragmentació del bosc, que els impedeix accedir a l’aliment i a altres grups reproductius. També són freqüents els atropellaments a Austràlia i l’atac d’animals domèstics (gossos, porcs) cap als pollets de casuari. Finalment també són víctimes de la caça descontrolada a la zona de Nova Guinea.

Australia, señal de tráfico, casuario, cape tribulation, cassowary, traffic signal
Senyal de trànsit a Cape Tribulation, Austràlia, alertant de la presència de casuaris. Foto de Mireia Querol

El casuari meridional està classificat com Vulnerable a la Lista Roja de la UICN junt amb el casuari unicarunculat. El casuari menor es troba quasi amenaçat. A Austràlia habita en zones protegides, i a més s’han implantat plans de conservació específics per part de Queensland Parks and Wildlife Service. No es disposen dades fiables sobre la població en Nova Guinea.

Com hem vist, el casuari és una au espectacular que infon un gran respecte i tot i així, està en perill. T’animem a deixar els teus comentaris sobre ell i les teves experiències en cas que hagis viatjat al seu hàbitat i hagis tingut la sort de veure un en llibertat.

REFERÈNCIES

mireia querol rovira

Conoce al velociraptor actual

¡ATENCIÓN! ESTE ARTÍCULO ESTÁ ANTICUADO.

LEE AQUÍ LA VERSIÓN MEJORADA Y ACTUALIZADA

Existen algunas historias sobre águilas que raptan niños, refranes de pájaros que sacan los ojos, películas de pájaros asesinos… ¿Pero existe realmente algun ave capaz de matar una persona? ¿Son las rapaces las aves más peligrosas? Sigue leyendo para saber más.

EL CASUARIO

Según el Libro Guiness de los Récords, el ave más peligrosa del mundo es el casuario. Los casuarios (familia Casuariidae), igual que el emú (con el que está emparentado) y el avestruz, son aves corredoras (hasta 50 km/h) no voladoras. También son buenas nadadoras y capaces de saltar hasta casi 2 metros. Habitan en Nueva Guinea, norte de Australia (Queensland) e islas vecinas (Ceram, Aru).

Casuario (casuarius unnapendiculatus). Foto de Quartl
Casuario unicarunculado (Casuarius unnapendiculatus). Foto de Quartl

Existen tres especies: el casuario común o meridional (Casuarius casuarius), el casuario menor o de Bennett (Casuarius bennetti) y el casuario unicarunculado o de Salavati (Casuarius unappendiculatus). El mayor de ellos es el común, en el cual nos centraremos en este artículo. Su nombre procede del Papúa y significa “cabeza con cuernos”.

Además del tamaño (1,80 m de altura y 70 kg de peso, las hembras son más grandes que los machos), lo que destaca del casuario común es su cuello azul y rojo, desplumado, del que le cuelgan dos pieles rojas (carúnculas), junto con un casco que le corona la cabeza, que es más alto en la hembra. Este casco está formado por hueso trabecular (hueso esponjoso) cubierto de piel dura (queratinizada), que le ayuda a abrirse camino por la densa vegetación de las selvas húmedas donde vive o como reclamo sexual. También puede ser un signo de la edad y salud del animal y status respecto a sus congéneres. Se estima que pueden vivir unos 12-19 años en estado salvaje.

Primer plano de un casuario. Foto de Nick Hobgood.
Primer plano de un casuario meridional (Casuarius casuarius). Foto de Nick Hobgood.

El plumaje es negro, brillante y suelto, lo que le da un aspecto que recuerda al pelo. Las puntas son afiladas y se utilizan como defensa. Pero el verdadero peligro del casuario reside en sus patas y pies, ya que uno de sus tres dedos posee una garra de unos 10-12 cm.

pies, peus, garra, uña, casuario, feet, foot, cassowary
Pies del casuario, donde se observa su dedo interior modificado en una poderosa garra. Foto de Christian Ziegler

ALIMENTACIÓN

El casuario se alimenta principalmente de frutos que encuentra en el suelo, que se traga enteros. Esto los convierte en importantes dispersores de semillas, de hasta 70 especies distintas. Completa su dieta con invertebrados como insectos, pequeños vertebrados y hongos.

quandong, cassowary, eating, fruit
Casuario comiendo quandongs, uno de sus frutos predilectos. Foto de Christian Ziegler

REPRODUCCIÓN

Los casuarios son aves de costumbres solitarias, que sólo se encuentran en época de reproducción (de junio a octubre). La hembra es dominante sobre el macho y puede aparearse con varios poniendo distintas nidadas sobre el suelo.

cassowary, eggs, huevos, casuario, ous, casuari
Los huevos de casuario son de color verde. Foto de Christian Ziegler

Lo machos serán los encargados de incubar los huevos (de 4 a 8) durante 50 días y cuidar de los polluelos hasta un año y 4 meses. Éstos tienen un plumaje a rayas negro, castaño y blanco, y se van volviendo marrones a los 5 meses de edad. El color definitivo y el casco aparecerán entre los 2 y 4 años.

casuario, pollitos, chicks, cassowary, casuari, pollets, iphone photo
Casuario y sus pollitos. Foto de Kaisa Breeden

COMPORTAMIENTO

Son aves tranquilas y pacíficas pero sumamente territoriales. Cuando son molestadas o se sienten amenazadas, no dudan en atacar con violencia con sus poderosas patas y pico. Al estilo de como se cree que atacaban los velociraptores, los casuarios dan grandes saltos y patadas a sus adversarios destripándolos con su poderosa garra como si se tratara de un puñal y causándoles heridas internas por los golpes. El casuario ha dado muerte por lo menos a dos personas en Australia (datos de 2009) y seguramente alguna más que no se ha documentado en poblaciones indígenas. También se han dado casos de fracturas óseas a personas, como costillas, piernas…

En este vídeo puedes ver cómo ataca el casuario:

CONSERVACIÓN Y AMENAZAS

Aunque no son peligrosos para los humanos a menos que sean molestados, la principal amenaza del casuario es la destrucción de su hábitat (sustitución de la selva por campos de cultivo) y la fragmentación del bosque, que les impide acceder al alimento y a otros grupos reproductivos. También son frecuentes los atropellos en Australia y el ataque de animales domésticos (perros, cerdos) hacia los polluelos de casuario. Por último también son víctimas de la caza descontrolada en la zona de Nueva Guinea.

Australia, señal de tráfico, casuario, cape tribulation, cassowary, traffic signal
Señales de tráfico en Cape Tribulation, Australia, alertando de la presencia de casuarios. Foto de Mireia Querol

El casuario meridional está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN junto con el casuario unicarunculado. El casuario menor se encuentra casi amenazado. En Australia habita en zonas protegidas, y además se han implantado planes de conservación específicos por parte de Queensland Parks and Wildlife Service. No se disponen datos fiables sobre la población en Nueva Guinea.

Como hemos visto, el casuario es un ave espectacular que infunde un gran respeto y aun así, está en peligro. Te animamos a dejar tus comentarios sobre él y tus experiencias en caso que hayas viajado a su hábitat y has tenido la suerte de ver uno en libertad.

REFERENCIAS

Mireia Querol Rovira